Regementen blir byggnadsminnen

Regeringen har beslutat att byggnadsminnesförklara artilleriregementet A 8 i Boden och luftvärnsregementet Lv 3 i Norrtälje. Samtidigt fastslogs också skyddsföreskrifter för anläggningarna. Dessa säger bl.a. att vissa byggnader inom områdena inte får rivas eller flyttas och att de skall underhållas på så vis att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

A 8 uppfördes i huvudsak mellan åren 1902–1907. Boden är Sveriges största garnisonsstad med cirka 1 000 militära byggnader. Staden har fyllt en viktig militär funktion fram till 1950-talet. Det kulturhistoriska värdet ligger huvudsakligen det militära Bodens helhet, med en mängd byggnader som representerar olika tidsepoker, stilar och funktioner.

A 8 är ett av flera regementsområden som ingår i Bodens strategiska försvar och Bodens garnison. Bodens fästning består av omkringliggande fort och garnisonsstaden och intar en särställning i det svenska försvaret. Fästningens bergfort och ytterligare sju byggnader, däribland den s.k. Ballonghallen, har tidigare förklarats som byggnadsminnen av regeringen.

Lv 3 är beläget strax sydväst om Norrtälje stad. Bebyggelsen på Lv 3 präglas snarast av en civil karaktär. Under 1900-talet skedde en förändring av anläggande av regementen, delvis som en följd av luftkrigsmetodernas utveckling under seklet. De tidigare monumentala, symmetriska etablissemangen ersattes av en mer utspridd bebyggelse, i syfte att minimera luftangrepp.

Uppförandet av Lv 3 påbörjades 1946 och Lv 3 upphörde som regemente den 1 januari 2001. Bebyggelsen är välbevarad och representerar en kvalitativ och typisk gedigen byggnadstradition från 1950-talet, vilket ger Lv 3 en särställning bland landets efterkrigsregementen. Militär- och teknikhistoriskt är Lv 3 dessutom värdefullt som landets enda försöks- och utbildningsförband för de s.k. ”bloodhoundrobotarna” under några år på 1950-talet. Såväl robotar som ramper finns idag kvar.

(2001-06-21)