Regionala museer får pengar till film och foto

Statliga Kulturrådets styrelse har beslutat fördela sammanlagt 9,5 miljoner kronor i bidrag för pedagogiskt utvecklingsarbete vid de regionala museerna i landet. Dessutom har museerna fått dela på sammanlagt 6,1 miljoner kronor i utvecklingsmedel. Dessa har bl.a. gått till ett antal foto- och filmprojekt som bl.a. syftar till att inventera och tillvarata bilder och filmer som skildrar utvecklingen i olika delar av landet under 1800- och 1900-talen. Flera av projekten är kopplade till den nya filmvårdscentralen i Grängesberg.

Sedan 2001 har Kulturrådet årligen fördelat 10 miljoner kronor till de regionala museerna för projekt som syftar till forsknings- och utvecklingsinsatser inom det museipedagogiska området. Årets fördelning är den sista. Vid denna fördelning fick bl.a. Stockholms läns museum 500 000 kronor för KULT-plats – kunskapsutbyte mellan länsmuseum och tonåringar 2001–2003. I detta projekt ges ungdomar möjligheter och verktyg att delta i debatten och påverka morgondagens kulturmiljö. Jämtlands museum får 750 000 kronor för projektet Lustfyllt lärande, där lärare ska ges möjligheter att använda kulturmiljön och lokalhistoria i den ordinarie undervisningen. Övriga bidragsmottagare var bl.a. Östergötlands läns museum, Smålands museum, Regionmuseet Kristianstad och Bohusläns museum.

Sammanlagt 25 projekt får dela på 6,1 miljoner av Kulturrådets utvecklingsmedel på museiområdet. Bidragen ska enligt regeringens riktlinjer för 2003 i första hand gå till insatser som syftar till att samla in och tillgängliggöra film och foto samt till projekt med ett innehåll som tar upp frågeställningar kring etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald.

Västmanlands museum får 100 000 kronor projektet Konstnärliga möten med historiska bilder och platser, som är ett utbytesprojekt med nordiska konstnärer. Länsmuseerna i Jönköpings län, Dalarna och Norrbotten samt regionmuseet i Kristianstad får mellan 300 000 kronor och 500 000 kronor vardera för olika filminventeringsprojekt. Kulturen i Lund får 475 000 kronor för projektet Sverige i Världen, Världen i Sverige som syftar till en förnyelse av museets arbetssätt med ökat medborgarperspektiv utifrån ett mångkulturellt förhållningssätt.

(2003-03-23)