Riksantikvarieämbetet har fördelat forskningsmedel för 2019

Utsikt från vinden på Kalmar domkyrka. Foto: Helen Simonsson (CCBY)

Flera av projekten rör kyrkor, exempelvis ”Nya perspektiv på kyrkvindars kulturlager genom dialoger i europeiskt nätverk”. På bilden utsikten från Kalmar domkyrkas vind. Foto: Helen Simonsson (CC BY)

Riksantikvarieämbetet har beslutat hur forsknings- och utvecklingsmedlen för 2019 ska fördelas. Totalt handlar det om 20,5 miljoner kronor som fördelas till området kulturarv och kulturmiljö, samt till de centrala museerna.

Omkring 16,5 miljoner kronor fördelas till projekt inom kulturarv och kulturmiljö. Flera av de beviljade projekten har klimat och hållbarhet i relation till kulturarvet som tema. Ett exempel är ”Nätverk för övervakning av klimatändringarnas effekter på Sveriges kyrkor”, ett annat ”Fading Heritage A Predicative study of the deterioration of organic material”, liksom ”Biobaserade byggnadsmaterial förr och nu”.

Även andra teman finns förstås representerade inom vitt skilda ämnesområden relaterade till kulturarv och kulturmiljö. Ett projekt handlar till exempel om ”Restaurering och bevarande av tidiga betongkonstruktioner”.

− Flera av de beviljade projekten är fortsättningsprojekt. Utrymmet för nya projekt har vi i år fått begränsa till projekt som syftar till att bygga upp nätverk inom kulturarv och kulturmiljö, säger Hedvig Schönbäck, handläggare vid Riksantikvarieämbetets FoU-kansli.

När det gäller anslaget till de centrala museerna så tog Riksantikvarieämbetet över den uppgiften från Kulturrådet 2018 och bidraget går till forskning och utveckling med inriktning på museernas samlingar och/eller förmedlande verksamheter. Fyra miljoner kronor fördelas till fem olika projekt

Det handlar bland annat om en ansökan från Statens museer för världskultur som rör återlämnande av föremål till yaquifolket i Mexiko: ” Fallet yaqui: repatriering ur flera perspektiv” och renässansmåleri i Nationalmuseum ”Italienskt måleri i Nationalmuseum: marknad, musealisering, materialitet”. Övriga tre projekt tar upp flykten från Baltikum 1943–1944, samisk historia i Syd- och Mellansverige och musikscenen i Sverige under 1960- och 1970-talen.

Inför år 2019 kom det in ansökningar om totalt 25 194 035 kronor. Beslutet som fattades 17 december fördelar 16 622 003 kronor till 24 projekt inom kulturarv och kulturmiljö och 4 030 204 kronor till fem projekt från de centrala museerna.

(2019-01-06)