Kulturväg på Gotland restaureras

I juli påbörjar Vägverket och Länsstyrelsen restaureringen av Grötlingbo ringväg (väg 514) – en av Gotlands mest intressanta medeltida vägar. Med ursprungliga vindlingar, stentunar och gammal bebyggelse har vägen ett högt kulturhistoriskt värde. Målet med projektet är att vägens närmiljö skall återfå sitt ursprungliga utseende.

Längs den åtta kilometer långa vägen finns ett stenmurssystem som ger ett karakteristiskt och ålderdomligt intryck. De flesta stenmurarna hotas dock av igenväxning och det finns ett stort behov av röjning och restaurering. Enligt Vägverkets kulturmiljö-utredning 2002 ses stenmurarna som det viktigaste att skydda för att säkerställa vägens värde. För innevarande år har Vägverket fått medel för att lyfta fram, synliggöra och om möjligt återställa de murar inom vägområdet som är av störst vikt att bevara.

Stentunar vid Grötlingbo ringväg

Större delen av vägen mellan Grötlingboudd och Rums kantas av stentunar på båda sidor. I detta platta landskap utgör de en
betydelsefull del i landskapsbilden. Foto: Louise Berry, Länsmuseet på Gotland.

Sedan medeltiden är Visby och kyrkorna knutpunkter i Gotlands vägnät. Det är dessa medeltida vägar, med rötter i forntid, som utgör stommen i det vägnät som används på Gotland än idag. Till de mest intressanta hör exempel på vägar där sockens utveckling kan följas från forntid till medeltid är de så kallade ringvägarna.

Genom omfattande insatser 1995 restaurerades de stentunar längs Grötlingbo ringväg som då var i någorlunda bra skick. Då utförde Vägverket även röjning på båda sidor murarna, men därefter har endast normal skötsel av vägområdet skett med maskin. Eftersom maskinen inte kan utföra arbete alldeles intill muren, växer sly upp. Problemet med igenväxning finns ofta i ännu högre grad på murens baksida. Även där krävs stora röjningsinsatser, borttagande och ersättning av igenvuxet stängsel, eventuell borttagning eller uppkvistning av träd.

Unga träd som måste röjas vid Grötlingbo ringväg

Framför muren vid Frigsarve växer en allé unga träd, som bör tas bort för att muren skall kunna bevaras.
Foto: Louise Berry, Länsmuseet på Gotland.

Projektet är ett samarbetsprojekt där Vägverket vidtar åtgärder inom vägområdet framför murarna. Länsstyrelsen, med bidrag från Vägverket, genomför de åtgärder som krävs på och bakom murarna och tar de markägarkontakter som behövs. Inför arbetet har en åtgärds- och skötselplan tagits fram. Hot mot stentunarnas bevarande, hänsyn till landskapsbilden och principer för restaurering av stentunarna ligger till grund för planen.

(2004-07-09)