Två ångfartygsvrak undersöks utanför Gotland

Dykare vid vraket efter ångfartyget Princess. Foto: Jim Hansson/Statens maritima museer

Dykare vid vraket efter ångfartyget Princess. Foto: Jim Hansson/Statens maritima museer

Marinarkeologer från Sjöhistoriska museet dyker nu vid två 1800-talsvrak utanför Gotlands kust. Dokumentationen, den kulturhistoriska värderingen och beskrivningen av upplevelsevärdena kommer att ligga till grund när länsstyrelsen ska besluta om vraken ska fornlämningsförklaras.

Tidigare klassades alla vrak efter fartyg som förlist för minst 100 år sedan som fornminnen. År 2014 ändrades lagen, och nu krävs att ett fartyg kan antas ha förlist före år 1850 för att det ska få ett automatiskt fornlämningsskydd. Lagen medförde att ett antal fartygslämningar förlorade sin fornlämningsstatus. Samtidigt ger den nya lagen länsstyrelserna möjligheten att fornlämningsförklara även yngre lämningar om de är särskilt kulturhistoriskt värdefulla.

Länsstyrelsen i Gotlands län har tillsammans med Statens maritima museer identifierat tre vrak utanför Gotlands kust som kan vara tillräckligt kulturhistoriskt värdefulla för att fornminnesförklaras. Två av dessa, ångfartyget Princess utanför Östergarn och ångskonerten Vulcan utanför Fårö undersöks den här veckan av marinarkeologer från Sjöhistoriska museet.

– Vi behöver kvalitetssäkra det underlag som behövs för att möjliggöra en fornlämningsförklaring. Årets dykningar ska ses som en del i ett mer långsiktigt arbete där länsstyrelsen arbetar för att ta tillvara och bevara kulturvärden i havet, säger Daniel Langhammer, kulturmiljöhandläggare på länsstyrelsen.

De moderna ångfartygen konkurrerade ut segelfartygen under senare delen av 1800-talet. Fartygen övergick från att drivas med segel och vind till kol och ånga. Man litade inte helt på de nya maskinerna och behöll därför under en kort period masterna på skeppen trots att de hade ångmaskiner. Det är under denna period som de nu aktuella Vulcan och Princess byggdes och trafikerade Östersjön.

Forskningen kring dessa fartyg är eftersatt vilket gör detta initiativ viktigt för sjöfartens historia. Vulcan och Princess kan bidra med information och berättelser om en tid då den industriella revolutionen tog fart på allvar och kom att förändra världen för alltid.

Vulcan var på väg från Sankt Petersburg i Ryssland till Bremen i Tyskland med 500 ton råg i lasten. Den 28 maj 1873 kantrade och sjönk ångaren utanför Fårö. Den 18 man starka besättningen kunde räddas och ett par veckor senare hölls det en så kallad strandningsauktion i Fårösund på två skeppsbåtar, segel, block, tågvirke med mera. Vulcan var byggd i Tyskland 1872 och är 44 meter långt.

Princess var på väg från Sankt Petersburg till London med en last av havre när det förliste den 23 juli 1888 utanför Östergarn, efter att ha stött på grund. Dagen efter bröts fartyget på mitten, akterskeppet sjönk medan förskeppet blev kvar på grundet. På grund av oväder var det svårt att undsätta det strandade fartyget, men 800 tunnor torr och 100 tunnor våt last, samt ankare och kätting kunde bärgas. Princess byggdes 1869 i England. Endast akterskeppet är bevarat.

Ångfartygen Vulcan och Princess var båda lastade med spannmål från hamnen Kronstadt utanför Sankt Petersburg i Ryssland. Allt sedan medeltiden har fartyg fraktat spannmål från Östersjöområdet till Västeuropa.

(2018-10-02)