Unikt gravfält berättar om järnåldern i norr

Arkeologerna vid Umeå universitet har hittat ett unikt gravfält med minst sexton gravar från järnåldern utanför Ånäset i Västerbotten. Så här långt norrut har man aldrig tidigare hittat ett gravfält av den storleken. Den första utgrävningen av området intill byn Skäran norr om Ånäset i Västerbotten har just avslutats.

Platsen var en hög udde, en plats varifrån havet kan ses från bägge sidor. På ena sidan en vik med finkornig sandstrand, på andra sidan utsikten mot en hög klippa. På denna speciella plats byggdes redan under bronsåldern två stora, runda gravrösen, senare sammanbundna med en lägre stenbrygga. Under järnåldern hade landhöjningen förvandlat den sandiga viken till bördig åkermark, men på höjden intill anlades fler gravar, minst sexton cirkelrunda, jordfyllda stensättningar i vilka de döda har bränts till aska. Kanske var det just närheten till förfädernas gravar som avgjorde platsen för detta gravfält.

Platsen ligger idag mitt ute i skogen, strax utanför byn Skäran i norra Västerbotten. I början av nittiotalet upptäcktes här ett mindre antal gravar från järnåldern men först i sommar har närmare undersökningar visat på fyndets verkliga omfattning. Aldrig tidigare har man funnit ett stort gravfält från bronsåldern så långt norrut. Professor Tomas Larsson och doktorand Lillian Rathje från Institutionen för arkeologi och samiska studier vid Umeå universitet har, tillsammans med en grupp arkeologistudenter och volontärer, arbetat med en första närmare undersökning av platsen. Man har grävt ut en av de största järnåldersgravarna och frilagt ett antal av de andra, man undersökte också en av kokgroparna från bronsåldern och stenbryggan mellan de två stora gravrösena från samma tidsperiod. Fynd och jordprover kommer efter utgrävningen att analyseras i universitetets miljöarkeologiska laboratorium.

Under järnåldern var det vanligt att de döda brändes i stensättningar av det slag som finns i gravfältet i Skäran. Sedan fylldes graven över med sten, sand eller jord. Genom fyndet i Skäran vet vi nu att man använt sig av detta gravskick också i denna nordliga del av landet. I Skäran består fyllningen av sand och chanserna att man ska göra intressanta fynd i gravarna är därför relativt goda. Ju mer kompakt fyllning desto större chans är det att hitta benrester eller eventuella offergåvor som klarat sig från att vittra sönder.

(2000-09-23)