Dialog om framtida användning av försvarsanläggningarna

Byggnadsminnesförklaringen av de fyra försvarsanläggningarna i Falun, Boden, Fårösund och Norrtälje ska ske med målsättningen att anläggningarna kan användas för annan verksamhet i framtiden. Riksantikvarieämbetet ska nu i samråd med berörda kommuner och länsstyrelser arbeta fram skyddsföreskrifterna för respektive anläggning.

– Det är viktigt att vi tillsammans kan ta fram skyddsföreskrifter för att dels säkra de kulturhistoriska värdena i dessa miljöer, dels ge förutsättningar för en annan framtida användning, säger riksantikvarie Erik Wegræus.

I dagens byggnadsminnesbestånd finns inga kaserner från tiden efter första världskriget. Det innebär att det saknas skydd för anläggningar som representerar senare tiders vapenslag. Riksantikvarieämbetet har därför föreslagit att fyra av de elva regementen som nu läggs ned ska byggnadsminnesförklaras.

De fyra skyddsvärda anläggningarna är KA 3 i Fårösund, A 8 i Boden, I 13 i Falun och LV 3 i Norrtälje. Dessa är ett representativt urval av anläggningar från 1900-talet och är samtidigt exempel på vilka planerings- och byggnadsideal som gällt för de olika vapenslagen. A 8 i Boden föreslås också stanna i statens ägo, eftersom Bodens garnison ingår i det nationella industriarvet och därför bör bevaras som en helhet.

Flera av de berörda kommunerna har haft invändningar mot att anläggningarna byggnadsminnesförklaras, eftersom de är rädda att områdena hämmas om de får lagskydd. Därför vill nu Riksantikvarieämbetet ha en nära dialog med de berörda länsstyrelserna och kommunerna, så att skyddsföreskrifterna i möjligaste mån kan ta hänsyn till hur områdena ska användas framöver. Målet är att anläggningarna ska skyddas så att de kan vara en kulturhistorisk tillgång för kommunerna, men att utrymme för förnyelse också ska finnas. Beslutet om byggnadsminnesförklaring ska tas av regeringen vid årsskiftet.

(2000-09-23)