Vad renoveringsprocesser kan berätta om museer

Vad kan byggnadsmaterial och renoveringsprocesser berätta om museer? Den här avhandlingen studerar arkitektoniska och materiella förändringsprocesser vid nationalmuseer i norra Europa. Den bidrar också med en historisk studie av museet som renoverings- och byggplats, och de relationer som finns däremellan. Renovering används som ett övergripande begrepp för att beskriva materiell förändring och omfattar många olika åtgärder.

Dispositionen utgår från tre fallstudier i Berlin, Stockholm och London, var och en ett avgränsat arkitektoniskt och materiellt renoveringsprojekt där aktörer från byggbranschen, museiinstitutioner samt globala aktörer möts. Forskningen har syftat till att lyfta fram bakomliggande drivkrafter till varför nationella museibyggnader förändras genom att utforska museipraktik, internationella överenskommelser, varukedjor, lokala utvecklingsplaner och ambitioner samt dold arbetskraft – processer som pågått under decennier och som motiverats av globala, nationella och lokala ambitioner.

Det första fallet som diskuteras är Museumsinsel i Berlin och entrén till Pergamonmuseum under perioden efter andra världskriget, en tid av materiell förstörelse, växande internationalisering och global styrning inom museisektorn. Den andra fallstudien behandlar renoveringsarbeten som genomfördes under 1960-talet på Nationalmuseum i Stockholm, och mer specifikt ett golv och de nödvändiga förändringar av arbetskraften som dessa insatser innebar. Den tredje och sista fallstudien består av en analys av byggmaterial och deras varukedjor på Victoria and Albert Museum (V&A) i London. Här undersöks de viktiga roller som byggmaterial har spelat i detta museums historia, och slutligen fokuseras på en porslinsklinker som tillverkades för Exhibition Road Courtyard.

Forskningen har utgått från historiografiska metoder som mikrohistoria och arkivforskning, samt etnografiska metoder och platsbesök. Avhandlingen argumenterar för behovet av nya former av arkitekturhistorieskrivning som studerar renoveringar på nya sätt. För att åstadkomma bättre beskrivningar och beslutsunderlag bör renovering studeras som en process där institutionella, historiska och materiella aktiviteter och aktörer inkluderas.

Lena Stina Andersson:
The entrance, the floor, and the tile. Unfolding material histories at museum renovation sites in Berlin, Stockholm, and London
Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH
Disputation:  5 juni 2024