Svenska byggnadsvårdsföreningen har utsett Årets byggnadsvårdare. Priset delas ut i två kategorier: Hantverk & restaurering och Information & kunskapsspridning. I den förra kategorin tilldelas priset Birgitta Engqvist, Gottenviks säteri på Vikbolandet och i den senare Gunnar Peterson, Jonsbergs gård på Vikbolandet.

Syftet med att utse Årets byggnadsvårdare är att belöna framstående insatser på byggnadsvårdsområdet. Insatsen skall ligga i linje med föreningens strävan att verka för byggnadsvårdens utveckling och utgöra ett bra exempel på vad bra byggnadsvård innebär. Grundläggande kriterier vid valet mellan olika kandidater som nominerats är insatsernas kvalitet och svårighetsgrad och vilket engagemang insatserna krävt.

Årets byggnadsvårdare korades vid Svenska byggnadsvårdsföreningens årsmöte på Östergötlands museum i Linköping.

Juryn motivering för kategorin Hantverk & restaurering:

”Birgitta har med envist arbete och ett brinnande hjärta för sin gård Gottenviks säteri på ett varsamt sätt restaurerat ett stort antal byggnader och därmed återställt stora delar av gårdens ursprungliga kulturmiljö. Utan tidigare erfarenheter har hon själv skaffa sig nödvändiga kunskaper på bl.a. byggnadsvårdsläger och har därefter, trots stora ekonomiska uppoffringar, tillsammans med andra duktiga hantverkare restaurerat byggnad efter byggnad.

Birgitta är en förebild för alla byggnadsvårdare. Hon har genom det goda exemplets makt fått fler att få upp ögonen och känna stolthet för de vackra byggnaderna och traktens historia. Hon får som pristagare därmed representera alla de eldsjälar som räddar gamla hus som andra sedan länge har dömt ut.”

Kunskaper kan bara överföras i kontakter mellan människor, oavsett om det är i tryck, digitalt eller ansikte mot ansikte. Ett urgammalt sätt att sprida kunskap är att göra tillsammans med andra. Sådan kunskapsspridning får numera inte alltid den uppmärksamhet den förtjänar trots att just den över tiden – på djupet – påverkar väldigt många"

Juryn motivering för kategorin Information & kunskapsspridning:

”Gunnar Petersson besitter stora kunskaper om byggnadsvård som han gärna delar med sig av. Han har också stor förmåga att engagera andra människor till de bevarandeprojekt han arbetar med. Gunnar har med envishet, övertygelse och osjälviskhet varit drivande i bevarandet av flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader på Vikbolandet. Han har därmed också med samma entusiasm inte bara själv verkat för god byggnadsvård utan också inspirerat många andra att göra samma sak. Gunnar har både i ord och handling bidragit till att bl.a. Arkö båk, Jonsbergs kvarn och såg, Hovgren, Klockaretorpet, Brogstens bro samt ekonomibyggnader vid Gottenvik säteri bevaras.”