Bidrag till dövas historia och transporthistoria

S/S Ejdern i Södertälje. Foto: Holger.Ellgaard (Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0)

Museiföreningen Ångfartyget Ejdern i Södertälje får bidrag till reparationer. Foto: Holger.Ellgaard (Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0)

Nu fördelar Riksantikvarieämbetet 17 miljoner kronor i direkt projektstöd till lokala kulturarvsprojekt vilket är 1 miljon mer än 2019. I år är första gången som projekt kopplade till dövas historia beviljats bidrag. Nytt för i år är också att en miljon kronor är öronmärkt för projekt som gäller det transporthistoriska kulturarvet. Totalt har 110 kulturarvsprojekt fått del av pengarna.

– Det är en speciell tid då det är svårt för människor att träffas. Därför är jag extra glad i år att besluta om bidraget till dessa kulturarvsprojekt, som drivs ideellt och som är så viktiga för den lokala och regionala tillhörigheten. De här initiativen för vårt gemensamma kulturarv ger mig framtidstro, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Bland de beviljade projekten finns nästan alla län representerade och även ämnesmässigt är bredden stor. I år har till exempel två projektansökningar beviljats som handlar om att lyfta fram dövas historia.

Dövas riksförbund har beviljats 600 000 kronor för projektet ”Dövas historia – en saknad länk i Sveriges kulturarv”. Projektet ska med hjälp av historie- och arkivintresserade som själva är döva ”samla och kartlägga för att bevara och utveckla dövas materiella och immateriella kulturhistoriska värden.” Projektet ska utmynna i en skötselplan för ett möjligt framtida digitalt dövmuseum. Sverige saknar ett sådant museum.

Föreningen Pär Aron Borgs vänner, får 272 000 kronor för en utställning i Västanvik, som ska skildra kulturarvet kopplat till dövas och hörselskadades historia. I utställningen kommer det att finnas föremål med koppling till dövas historia, men också ett upplevelserum där man ska kunna ”prova på” dövblindhet.

Det enskilt största bidraget går till Svanskogs hembygdsförening i Värmland som får 800 000 kronor för att upprätta en ny hembygdsgård. Den gamla byggnaden brann ner 2019, vilket fick mycket uppmärksamhet i media.

Bland övriga projekt finns bland annat renoveringar av historiska maskiner och fordon, utställningar, skolprojekt, filmer och säkerhetsåtgärder.

Pengarna ska gå till projekt och insatser som syftar till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas Åtta av de sjutton miljonerna är vikta för arbetslivsmuseer och en miljon kronor för det rörliga kulturarvet, i enlighet med myndighetens regleringsbrev från regeringen. 51 projektansökningar från arbetslivsmuseer har beviljats och 59 ansökningar från hembygdsföreningar och övriga. Totalt inkom 267 ansökningar.

Här finns en länsvis förteckning över alla beviljade projekt.

(2020-05-14)