Bildsten med runor funnen i Tomteboda

Fragment från en bildsten med runor har påträffats vid en utgrävning på bolstomtagravfältet vid Tomteboda i Solna. Enligt Helmer Gustavson, Riksantikvarieämbetets expert på runor, är fyndet sensationellt.

Sedan slutet av oktober gräver UV Mitts arkeologer på bolstomtagravfältet. Grävningen görs i samband med stora markarbeten intill Postens nya huvudkontor. Gravfältet består ungefär av 30-40 anläggningar. De ska vara undersökta och borttagna före årsskiftet.

I kantkedjan till två av stensättningarna påträffades ristade fragment av röd sandsten. Ett av fragmenten är av särskilt intresse då ena sidan är täckt av runor. Fragmenten kommer sannolikt från en bildsten som varit försedd med runor på smalsidan och med spår av bildstensornamentik på båda flatsidorna.

De tre runor och de ordskiljande punkterna som går att urskilja motsvara antagligen orden ”gjorde runorna”. Runorna är av en äldre typ och visar att ristningarna är äldre än vikingatid. De tre fragmenten hör sannolikt till två stenar och arkeologerna hoppas få fram fler bitar. En annan viktig uppgift blir också att datera de stensättningar där de ristade stenarna låg.

(2001-11-21)