Byggnadsminnesförklaringar på Gotska Sandön

Regeringen har beslutat att förklara vissa byggnader på Gotska Sandön som byggnadsminnen. Samtidigt har skyddsföreskrifter för byggnaderna och vissa skyddsområden fastslagits. De byggnader som omfattas av byggnadsminnesförklaringen är bland annat de före detta fyrvaktarbostäderna i fyrbyn på öns norra spets. Vissa byggnader vid S:t Annæ, Kapellänget, den s.k. Gamla gården samt en jaktstuga kallad Tomtebo ingår också i byggnadsminnesförklaringen. De aktuella byggnaderna är uppförda från 1800-talets början till 1940-talet.

Gotska Sandön är en av Sveriges mest ensliga och särpräglade boplatser. Den äldre bebyggelsen på Gotska Sandön har ett mycket stort kulturhistoriskt värde och bedöms som nödvändig för att förstå befolkningens livsvillkor från 1700-talet och framåt.

Skyddsföreskrifterna som nu utfärdats innebär bl.a. att byggnaderna inte får rivas eller byggas om och att de skall underhållas så att de inte förfaller. Vård och underhåll skall utföras med traditionella byggnadsmaterial och metoder. I området kring fyrbyn och Gamla gården får inga nya byggnader tillkomma och områdena får inte ändras så att deras särpräglade karaktär förvanskas.

Gotska Sandön är nationalpark och de aktuella byggnaderna förvaltas av Naturvårdsverket.

(2000-05-21)