Riksarkivet och landsarkiven blir en myndighet

Den 1 januari 2010 går Riksarkivet och landsarkiven samman till en myndighet under namnet Riksarkivet. Regeringen har beslutat att ge Riksarkivet och respektive landsarkiv i uppdrag att förbereda sammanslagningen.

Ett av skälen bakom beslutet är förändringen i myndighetsstrukturen över hela landet, som också påverkar den arbetsfördelning som historiskt finns mellan Riksarkivet och landsarkiven, där Riksarkivet hanterar de centrala statliga myndigheternas arkiv och landsarkiven de regionala och lokala. Eftersom allt fler regionala och lokala myndigheter försvinner, innebär det i dag att ansvarsfördelningen förändrats i stor omfattning.

Regeringen förutsätter också att sammanslagningen av Riksarkivet och landsarkiven leder till effektiviseringar och ökad samordning som i sin tur leder till minskade anslag med fem miljoner kronor 2011 och ytterligare 5 miljoner kronor 2012.

Vid årsskiftet skall Svensk Museitjänst flyttas från Riksarkivet till Riksantikvarieämbetet. Anledningen till överföringen är ”regeringens strävan att förtydliga Riksantikvarieämbetets uppdrag att som nationell samordnare arbeta med frågor om vård och konservering av byggnader, föremål samt annat kulturhistoriskt material”. Svensk museitjänst tillhandahåller vissa museitjänster såsom förvaring och föremålsvård och tar viktiga kunskaper på området med sig till Riksantikvarieämbetet.

(2009-10-11)