Byggnadsvård via Östersjömiljarden gav positiva effekter

Nu redovisar Riksantikvarieämbetet resultaten av två projekt som finansierats med pengar från Östersjömiljarden. Bidragen uppgick till 25 miljoner kronor för pilotprojektet Hallandsmodellen i Olsztyn och 35 miljoner för Projekt Österled. I slutrapporten som nu överlämnas till regeringen, framgår att projekten har gett flera positiva resultat.

– Det mest glädjande med arbetet är att det gett både oss och våra kollegor på andra sidan Östersjön ett intensivt erfarenhetsutbyte. Dessutom kommer de restaurerade byggnaderna nu användas för verksamheter som bidrar till fortsatt kunskapsutbyte och informationsspridning, säger Keith Wijkander, t.f. riksantikvarie.

Ett övergripande mål för pilotprojektet Hallandsmodellen i Olsztyn och Projekt Österled var att skapa arbetstillfällen för byggnadsarbetare och hantverkare genom upprustning av gamla byggnader. I övrigt hade projekten olika inriktningar.

Hallandsmodellen är ett brett regionalt samarbete i Hallands län och syftet med pilotprojektet i Polen är att pröva om Hallandsmodellens arbetssätt kan fungera på andra håll runt Östersjön. Hallandsmodellen i Olsztyn ska bidra till regional utveckling genom samverkan mellan kulturarvs- och arbetsmarknadssektorn kring byggnadsrestaureringar. Under de fyra år som projektet pågått, har tre byggnader i Olsztyn och fem byggnader i Halland restaurerats. Projektet har utbildat och sysselsatt drygt 250 långtidsarbetslösa byggnadsarbetare och närmare 200 företag i Halland har involverats som entreprenörer.

Projekt Österled var i första hand inriktat på att överföra svenska erfarenheter av restaurering, traditionella material och byggnadshantverk till Estland. Tre utvalda byggnader i Tallinn användes som grund för att utbilda byggnadsarbetare och sprida information om byggnadsvård. Projektet skapade totalt 100 årsarbeten.

Förutom sysselsättningsinsatserna, har båda projekten gett positiva effekter i form av kunskapsutbyte, etablering av god byggnadsvård och tilltro till gamla material och metoder. Nya nätverk för handel med byggnadsvårdsmaterial och samverkan inom byggnadsvård och har också skapats. De restaurerade husen kommer användas för verksamheter som på olika sätt bidrar till regional utveckling.

(2000-07-23)