Den nationella modern

När kvinnor mobiliseras nationellt inom olika typer av nationalism är det oftast moderskapet som åberopas. Detta är en av utgångspunkterna i avhandlingen vars syftet har varit att analysera relationen och interaktionen mellan genus och nation i en svensk kontext under 1900-talets första hälft.

Föreställningar om ett nationellt moderskap återfinns också i flera olika sammanhang. I avhandlingen uppmärksammas det i framställningarna av moder Svea, i föreställningen om drottningen som landsmoder, i hyllningar till modern på Mors dag, men även hos försvarsvänliga kvinnor och deras tankar om kvinnors bidrag till nationen.

I den första delen av avhandlingen fokuseras främst ett nationellt moderskaps symboliska dimension i en mer vardaglig nationalism uttryckt exempelvis i veckopress och dagspressens familjesidor. Undersökningarna konkretiseras genom en analys av moder Svea i svensk skämtpress under åren 1912-1914, en studie av framställningar av ett nationellt moderskap i samband med Mors dag och en undersökning av hur ett kungligt nationellt moderskap har framställts under perioden.

Den andra delen är en fallstudie i vilken undersöks hur försvarsvänliga kvinnor använde sig av moderskapet för att skriva in sig i en nationell diskurs. Avhandlingens disposition, där den första delen lägger tonvikten på en symbolisk och den andra delen på normativ nivå, är dock inte absolut. Även i den första delen undersöks vilka grupper som var bärare av diskurserna, liksom författaren i den andra delen inte bara analyserar hur en grupp kvinnor tolkade symbolerna normativt, utan även har diskuterat symbolerna i sig.

Övergripande frågor i alla undersökningarna har varit hur föreställningarna om en nationell gemenskap såg ut, vilken plats ett nationellt moderskap hade, hur dessa föreställningar kring nation och moderskap förändrades och vad detta fick för konsekvenser för genuskonstruktionerna. I andra delen analyseras hur nationellt sinnade kvinnor under den aktuella perioden påverkades av diskurserna och försökte förändra dem.

Charlotte Tornbjer:
Den nationella modern. Moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap under 1900-talets första hälft
Historiska institutionen, Lunds universitet
Disputation: 13 april 2002
Opponent: fil.dr. Elisabeth Elgán, Södertörns högskola