Den privatägda trädgården i Sverige 1900–1930

I avhandlingen Trädgårdens textur är den privatägda trädgården i Sverige under 1900-talets första årtionden i fokus. Perioden utgjorde en brytningstid i flera avseenden och var ur ett trädgårdsperspektiv särskilt dynamisk. 1800-talets genomgripande förändringar skapade nya förutsättningar för individen såväl som för samhället i stort, i positiv och negativ bemärkelse. En trädgård för rekreation hade tidigare varit förbehållet de övre samhällsskikten, men genom egnahemsrörelsen och andra satsningar för mindre bemedlade fick fler tillgång till en egen täppa för både nytta och nöje.

I politiken diskuterades trädgårdens potential i relation till folkhälsa och nationalekonomi, och dess skönhetsanspråk och funktion ingick i en större konst- och arkitekturdebatt rörande hemmet. Trädgårdsskötseln betraktades därutöver som en lämplig sysselsättning för kvinnor, och under perioden blev det tidigare mansdominerade professionella trädgårdsfältet alltmer tillgängligt också för dem.

I avhandlingen undersöks den privatägda trädgårdens betydelse i skärningspunkten mellan olika intressen – dess utformning och innehåll såväl som föreställningar om dess potential – med exempel från litteratur och små och stora trädgårdar från Västerbotten i norr till Skåne i söder.

Elin Bergman:
Trädgårdens textur. Rumsliga, materiella och sociala perspektiv på den privatägda trädgården i Sverige cirka 1900–1930
Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet
Disputation: 3 maj 2024