Samernas etnopolitiska mobilisering

I avhandlingen Tiden börjar på nytt behandlar Patrik Lantto samernas politiska mobilisering och organisering i Sverige under första halvan av 1900-talet, en period som kan sägas vara etableringsfasen för den mer organiserade samerörelse vi ser idag. I fokus för undersökningen har drivkrafterna bakom mobiliseringen, de krav som framfördes samt de strategier som användes för att uppnå målsättningarna stått.

Det var framför allt den svenska samepolitiken som fick samerna att reagera och börja agera politiskt. Inledningsvis var det främst den svenska renbeteslagstiftningen samerna protesterade mot och mot den nedlåtande syn på dem som styrde de politiska åtgärderna. Efterhand riktades protesterna i allt större utsträckning motlappväsendet – den regionala myndighet som var satt att tillämpa samepolitiken i praktiken.

De samiska kraven berörde främst samernas underordnade ställning i det svenska samhället. Samerna krävde att de skulle tillerkännas samma rättigheter och skyldigheter som den övriga befolkningen. Den svenska samepolitiken var nästan enbart inriktad mot renskötseln och frågor relaterade till näringen och uteslöt därför stora samiska grupper. Även detta protesterade samerna mot och de krävde att samepolitiken skulle breddas och omfatta fler frågor än enbart renskötseln.

Den övergripande strategin för att nå dessa mål var under större delen av perioden att bilda samiska organisationer, såväl på riks- som lokalnivå. En bred lokal förankring var nödvändig för att skapa en legitimitet för de framförda kraven och en riksorganisation var nödvändig för att statsmakterna skulle få en motpart och samtalspartner som företrädde de samiska intressena. Det var dock först under slutskedet av undersökningsperioden som dessa organiseringsförsök blev lyckosamma.

En alternativ strategi som utnyttjades, framför allt under den senare halvan av undersökningsperioden, var att mobilisera samiskt stöd för enskilda sakfrågor i olika aktioner, men dessa gav inget bestående resultat. Först genom bildandet av Svenska Samernas Riksförbund (SSR) 1950, den första varaktiga samiska riksorganisationen, kunde samerna på allvar börja göra sina röster hörda inom samepolitiken.

Patrik Lantto:
Tiden börjar på nytt. En analys av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900–1950
Institutionen för historiska studier, Umeå universitet
Disputation: 9 december 2000
Fakultetsopponent: professor Einar Niemi, Institutt for historie, Universitetet i Tromsö, Norge