Kulturhistoriska perspektiv på svensk TV under 50-talet

Avhandlingens omslag

Avhandlingen Do you have a TV? utgår från ett kulturhistoriskt perspektiv i en undersökning av tre sammanlänkande aspekter på tidig svensk television: 1950-talets tablåläggning och programplanering, influenser från USA, samt televisionens etablering i svenska hem och svenskt vardagsliv. Genom att använda ett brett spektrum av källor – arkivmaterial (såsom rörliga bilder, intern och extern korrespondens, mötesprotokoll, och andra dokument), statens offentliga utredningar, tidningsartiklar, reklamannonser, och mer – undersöker avhandlingen diskurser kring hur televisionen uppfattades under tiden för sin installation i svenska hem, såväl som hur televisionsmaterial från USA betraktades och kom att bli en ansenlig del av den tidiga svenska televisionen. Avhandlingen strävar därmed till att bidra till en bredare transnationell framställning av svensk TV-historia.

Kapitel ett diskuterar bakgrunden till principer och beslut rörande programplanering ochtablåläggning från tiden före, och under, de första åren av reguljära televisionssändningar i Sverige.
Genom en analys av intermediala sammanbindningar och överlappningar mellan television, radio och film, såväl som genom en diskussion om föreställningar kring mediets specificitet – i synnerhet intimitet, liveness och filmat televisionsmaterial – kartläggs televisionens programplanering under 1950-talet.

Kapitel två utgörs av en fallstudie av programtablåer mellan åren 1956 och 1959, vilken behandlar de typer av program, eller kategorier, som Radiotjänst/Sveriges Radio investerade i, dagliga, veckovisa och säsongsbundna mönster i tablån, ökning av sändningstimmar och framträdande länder inom det internationella tevematerialet. Fallstudien visar främst att program från USA – och inte, som man måhända trott, från Storbritannien – utgjorde den absolut största andelen av importerat material på svensk television under 1950-talet.

I kapitel tre analyseras de program, format och idéer från USA, som på olika sätt inspirerade, och inkorporerades i svensk television under 1950-talet. En återkommande orsak till oro i svensk debatt under 1950-talet var att den svenska public service televisionen kunde bli associerad med ”amerikanisering” och kommersiell populärkultur. I avhandlingen hävdas dock att public service och kommersiell television inte nödvändigtvis var oförenliga dikotomier i en svensk 1950-tals kontext. Istället var grunden för svensk television ett slags konvergens av den brittiska public service modellen och av amerikanska programtekniker, idéer och format.

Slutligen behandlar det fjärde kapitlet några av de socio-kulturella förändringar som inträffade med televisionens intåg i hem och vardagsrum. Fokus ligger på den period som inföll innan televisionen blev en del av vardagslivet: när allt som sändes ut (även testbilden) ansågs vara av intresse, och apparaten i sig krävde diskussioner om hem, rum, och placering. Televisionen diskuteras därför bland annat som en ny möbel, i förhållande till folkhemmet och 1950-talets funktionalistiska ideal. Vidare behandlas hur det nya mediet marknadsfördes till allmänheten, och hur den tidiga entusiasmen för televisionen spillde över på en rad olika produkter som använde sig av det nya mediets popularitet för att lyfta fram och förstärka sina egna varumärken.

Avhandlingen lyfter fram och diskuterar de förväntningar och idéer som uppstod i den tidiga programtablåläggningen, och dess inverkan på hemmet och vardagen i 1950-talets Sverige.
Avhandlingen visar även på en hittills till stora delar förbisedd och mångdimensionell influens från USA och dess kommersiella televisionsmodell, och klargör att amerikanska program utgjorde den absolut största andelen av importerat material på svensk 1950-tals teve. Svensk public service television utnyttjade således transnationella flöden i form av program, format och idéer, från den amerikanska kommersiella televisionen redan från start, samtidigt som den diskursivt distanserade sig från samma TV-modell. Vidare visar avhandlingen att dessa program och format var avgörande för att snabbt popularisera teve som underhållningsmedium, och som en snart naturlig del av svenska hem och vardagsliv.

Tove Thorslund:
Do you have a TV? Negotiating Swedish Public Service through 1950’s Programming, ”Americanization,” and Domesticity
Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet
Disputation 7 september 2018