Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning som bland annat ska föreslå nationella mål för museipolitiken och se över de statliga museernas uppdrag. Clas-Uno Frykholm, tidigare chef för Myndigheten för kulturanalys, utses till särskild utredare.

Den 5 februari anordnar kulturdepartementet konferensen Museer i en ny värld, som markerar inledningen av arbetet med översynen.

– Idag står museerna inför en rad utmaningar som en följd av pågående samhällsförändringar. Därför har vi tillsatt den här utredningen som ska undersöka hur våra museer kan utvecklas på bästa sätt, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Enligt kommittédirektivet ska utredningen analysera hur samhällsutvecklingen har påverkat förutsättningarna för museernas verksamhet. Inlärningssätt och samarbetsformer förändras och nya former av kreativitet utvecklas. Olika mångfaldsperspektiv behöver beaktas i museers verksamhet.

Utredningen ska föreslå nationella mål för den statliga museipolitiken med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen som riksdagen beslutade 2009. Därtill ska utredningen utvärdera och vid behov föreslå anpassningar av museernas uppdrag, samt i myndighets- och institutionsstrukturen inom museiområdet.

Flera myndigheter står också inför likartade utmaningar när det gäller stödfunktioner som administration, IT-stöd och upphandlingar. Att flera centralmuseer samordnar likartade funktioner kan minska administrativa kostnader och frigöra resurser till kärnverksamheten.

Utredningen ska redovisas senast den 15 oktober 2015. Direktivet Översyn av den statliga museipolitiken finns här.