Digital arkivöverföring för forskning

Riksarkivet, Forskningsarkivet vid Umeå universitet och Landsarkivet i Härnösand samarbetar i ett projekt som skall utveckla en modell för att ersätta de statliga arkivinstitutionernas fjärrlån av arkivmaterial till universitet och högskolor med distribution i digital form.

De nya universitet och högskolor som tillkommit under senare decennier har ökat behovet av regional tillgång till arkivmaterial. Avsaknad av näraliggande arkiv tvingar många lärosäten, däribland Umeå universitet, att utveckla egna lösningar. Det system med fjärrlån som arkivinstitutionerna tillämpar är otympligt, kostsamt och ger begränsningar i lånerätten. Tanken med projektet är att ”den akademiska forskningen och utbildningen, oberoende av var den sker i landet, skall kunna utvecklas i en takt som motsvarar statsmakternas intentioner, är det av största vikt att den på ett smidigt sätt få tillgång till arkivmaterial”.

Projektet syftar till att tillgängligheten till arkivbestånden skall förbättras rent allmänt och försörjningen med arkivinformation för forskning och studier vid regionala universitet och högskolor få en bättre lösning än idag. Arkivbestånd som idag är stängda för forskning via fjärrlån av säkerhets- eller skyddsskäl skall kunna nyttjas av forskare vid universitet och högskolor.

Efter en förstudie förra året kommer under hela 2001 en modell för digitala arkivlån att utvecklas, testas och utvärderas.

(2001-04-05)