Barngravar från stenåldern vid Lommabukten

I höstas fann arkeologer från Riksantikvarieämbetet UV Syd ett mellanneolitiskt flatmarksgravfält (3600-3100 f.Kr). Gravfältet är ligger i Borgeby, invid den gamla strandvallen till Lommabukten i sydvästra Skåne.

Den undersökta delen av gravfältet omfattade 17 skelettgravar. De innehöll ett rikt fyndmaterial bestående av bärnstensamuletter, flintspån, keramik och en bergartsyxa. Av de begravda barnen fanns inte mycket kvar. Spåren inskränkte sig till tandfragment och rödbruna kroppsfärgningar i sanden. Barnen var jordade och hade placerats i nedgrävningar i den lösa och flyktiga sanden. Kanske fungerade en del av de stenar som hittades i gravarna som diskreta men ändå permanenta minnesmarkörer för de efterlevande.

Gravarna var ibland mycket svåra att urskilja. Och det trots att den fina sanden var lättarbetad. Innan gravarna blev mer eller mindre tydligt synliga fick det rensas flera gånger. Ibland syntes inga spår efter nedgrävningar: Bara färgningar efter de små kropparna återstod.

Barnen hade fått med sig flera sorters föremål i graven. Gravgåvorna består av flintspån och keramik. Ibland var kärlen bara representerade med enstaka skärvor från vackert ornerade kärl. Även hela krukor finns bland gravgåvorna. Bärnstensamuletter var annars den vanligaste fyndkategorin. Nästan 200 stycken hittades – de flesta hade formen av dubbeleggade yxor eller klubbor.

Gravfältet ligger i en omgivning som till lika delar är präglad av slättbygdens traditionella odlingsaktiviteter och den alltmer expanderande tätortsbebyggelsen. Det kustnära området är attraktivt för boende och ligger nära städerna Lund och Malmö. Stenåldersbarnen får snällt maka på sig.

(2001-04-08)