En historia om Sverige från istid till 2000-tal

I boken En periferi i norr beskrivs svensk historia från den senaste istidens slut fram till början av 2000-talet. I centrum för den kronologiska framställningen står människorna och deras sätt att skapa sina liv och forma sina samhällen – hur de organiserat sin försörjning, hur den politiska makten varit fördelad, och vilka trosföreställningar och kulturella uttryck som människor utformat.

Syftet är att läsaren ska kunna följa långa linjer i historien och samtidigt förstå enskilda samhällsprocesser och händelser som ett dynamiskt samspel mellan strukturella betingelser och förändringsprocesser drivna av människors handlingar. Avsikten är att ge en kunskapsbas som gör det möjligt att reflektera över samband och att förstå både förändring och kontinuitet. Kartor, tabeller och bilder kompletterar och fördjupar framställningen.

En perifieri i norr speglar dagens rörliga forskningsläge som rymmer en mångfald av tolkningar. ”Boken vänder sig till studenter i historia och lärarutbildning på universitet och högskolor, men också till den som vill ta del av den svenska historien i en översiktlig och grundläggande volym”, skriver förlaget.

Bo Persson är filosofie doktor i historia, forskare och har arbetat som universitetslektor vid Historiska institutionen på Stockholms universitet.

Bo Persson:
En periferi i norr. En historia om Sverige från istid till tjugohundratal
Studentlitteratur
Utkom 2023