Exploatering av råvaror och komplexa handelssystem under järnåldern

Under den mellersta järnåldern (cirka 300–650 e.Kr) skedde fundamentala förändringar inom många delar av samhället. I jordbruksbygderna i Mellansverige syns dessa förändringar i en omorganisation av boplatserna och nya bosättningsmönster, förändrade begravningsritualer, byggnationen av storskaliga monument, ökad militarisering och social stratifiering liksom en ökning av importföremål.

I Andreas Hennius avhandling Outlanders? Resource colonisation, raw material exploitation and networks in Middle Iron Age Sweden berörs en aspekt av förändringarna under perioden som tidigare fått begränsad uppmärksamhet, nämligen exploateringen av resurser och råmaterial från landskapsrum bortom de agrart baserade bygderna, framför allt skogsmark och skärgårdsmiljöer. Ett ökat utnyttjande av icke agrara resurser, exemplifierat av Hennius studier av jakt på landlevande respektive marina däggdjur liksom tjärframställning, har tidigare främst betraktats som ett vikingatida eller medeltida fenomen.

I avhandlingen visar Hennius på en varierad och storskalig exploatering av icke agrara resurser som inleds redan under den mellersta järnåldern, och att liknande förklaringsmodeller kan användas för att förklara utvecklingen i såväl jordbruksbygden som i landskapet bortom. Den ökade exploateringen av icke-odlade resurser gav upphov till en överskottsproduktion som kunde omsättas på långväga handelsnätverk som knöt samman såväl den europeiska kontinenten som mer avlägsna delar av världen.

Avhandlingens viktigaste resultat är att den visar att exploatering av icke agrara resurser, massproduktion, serietillverkning och långväga och komplexa handelssystem kan beläggas redan under mellersta järnåldern. Resursutnyttjandet kan ses som en fundamental drivkraft i samhällsutvecklingen under perioden och därför även viktig för utvecklingen under de efterföljande perioderna.

Andreas Hennius:
Outlanders? Resource colonisation, raw material exploitation and networks in Middle Iron Age Sweden
Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet
Disputation: 8 maj 2021