Familj, fostran och fortlevnad i sekelskiftets företagsdynastier

Avhandlingens omslag

Familjeföretag utgör den vanligaste företagsformen i världen. Som kan utläsas av begreppet rör det sig om ett nära förhållande mellan familj och företag och detta ger organisationsformen en speciell karaktär. I fokus för avhandlingen står stora familjeföretag, även kallade dynastier.

Med utgångspunkt i två svenska företagarfamiljer, Ekman och Wallenberg, undersöks familjens betydelse för företagets verksamhet under 1800-talets andra hälft fram till 1900-talets första decennier. Familjen Wallenberg tillhör fortfarande den absoluta toppen i svenskt näringsliv medan familjen Ekman har förlorat sin position som en av de ledande svenska dynastierna.

Avhandlingen adresserar frågan om maktstrukturer i dessa familjer ur ett intersektionellt perspektiv. Vilka roller hade familjemedlemmarna i två av de mäktigaste familjerna under denna period? Vilka förväntningar fanns på företagsledarens barn och hustru i att säkra företagets fortlevnad? I linje med tidigare kritisk företagshistorisk forskning argumenteras för en mer komplex förståelse av familjeföretaget som organisationsform.

Dynastins särart består inte minst i frågan om kontinuitet – vilket ställer frågan om social reproduktion i fokus – och den ”privata sfären” visar sig vara en viktig arena för företagsledning. Genom att problematisera gränsdragningen mellan det privata och det offentliga och undersöka sammanflätningen mellan familj och företag ges en fördjupad bild av förutsättningarna för framstående företagarfamiljer under industrikapitalismens framväxt i Sverige.

I tre artiklar undersöks förhållandet mellan familj och företag för att åstadkomma framgång och kontinuitet och i en fjärde artikel undersöks arkivens roll för kunskapsproduktionen inom det företagshistoriska fältet.

Stina Malmén:
I företagshistoriens marginaler. Familj, fostran och fortlevnad i sekelskiftets dynastier
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet
Disputation: 3 maj 2019