Färre museibesökare förra året

Historiska museet. Foto: FriskoKry (Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)

Historiska museet är ett av de museer som tappat besökare. Foto: FriskoKry (Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)

Besöken på de centrala museerna minskade med 155 000 förra året. Jämfört med 2015, året innan fri entré-reformen har besöken dock ökat med 17 procent. Det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys. Under 2017 registrerades sammanlagt 8,09 miljoner besök på de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål.

Under perioden 2015–2017 har museibesöken ökat med 17 procent vid samtliga centrala museer, men besöken var alltså färre 2017 än 2016. Om man jämför museer som infört fri entré med de som inte har förändrat avgiften ser man att de som infört fri entré ökat sina besök väsentligt. Ökningen kom dock mellan 2015 och 2016, mellan 2016 och 2017 minskar antalet besökare i gruppen. De övriga museerna har också ökande besökstal mellan 2015 och 2017, men mer blygsamma tal.

På två år har besöken ökat med 1,8 miljoner, och de museer som bidrog mest till ökningen är Livrustkammaren, Naturhistoriska riksmuseet och Vasamuseet.

I rapporten ”Besöksutveckling för de centrala museerna 2017” görs även en närstudie av fem museer varav tre som infört fri entré under 2016. Där undersöks i vilken utsträckning fri entré påverkar vem som besöker museer och hur förändringen sett ut mellan 2016 och 2017. Resultaten från de tre museer visar att fri entré medfört att unga vuxnas besök ökar och ökningen av besökare .rämst utgörs av förstagångs- eller sällanbesökare

– Ökningen av antalet besök vid de centrala tycks ha avstannat, men samtidigt ser vi nu att besöken ökar för de grupper som annars inte brukar gå på museum. Det är ett nytt mönster och skulle kunna innebära att fri entréreformen nu lockar nya grupper. Tyvärr kan vi inte säga något med säkerhet eftersom museernas publikundersökningar har brister och det behövs längre tidsserier, säger Lina Boberg, statistiker vid Myndigheten för kulturanalys.

Rapporten innehåller även statistik om samtliga centrala museer (både dem med entréavgift och fri entré). Av statistiken framgår att:

• De allra flesta centrala museer besöks av fler kvinnor än män. Ett genomsnittligt museums publik utgörs till 56 procent av kvinnor
• Andelen personer med eftergymnasial utbildning är nästan fyra gånger så stor bland museibesökarna som i befolkningen generellt
• I genomsnitt kommer nästan 45 procent av ett museums besökare från det egna länet och ungefär 70 procent från Sverige
• Skansen och Vasamuseet hade i särklass flest besökare under 2016 med drygt 1,3 respektive 1,5 miljoner verksamhetsbesök vardera. Näst efter dem följde Naturhistoriska riksmuseet med knappt 650 000 verksamhetsbesök.

I rapporten finns både övergripande siffror och ett avsnitt om varje museum. Kulturanalys har under tidigare år tillsammans med museerna genomfört ett arbete för att utveckla och standardisera metoderna för besöksräkning, vilket också redovisas i rapporten.

(2018-04-28)