Fler skador än väntat på fornlämningar

En stor del av kulturarvet i våra skogar har skadats eller förstörts i samband med skogsbruk. Mer än var tredje fornlämning i Kalmar län, Värmlands län och Västerbottens län har skadats i samband med avverkning och ännu fler skadas vid markberedning. Det visar en studie som Riksantikvarieämbetet gjort i samråd med Skogsstyrelsen.

Studien, som är en uppföljning av en undersökning från 1999, visar att antalet skador som uppstår på kända fornlämningar och fornlämningsområden i samband med skogsbruk, totalt sett har ökat. Det är framför allt åverkan av mer ringa art som ökat. Även om markberedningsskadorna har minskat till antalet är det fortfarande markberedning som orsakar de grövsta skadorna.

Vilken typ av fornlämningar som förstörs varierar från län till län. I Kalmar är det främst förhistoriska gravar, lämningar av medeltida bebyggelse och lämningar av järnframställning som har skadats. I Värmland handlar det om förhistoriska gravar, fångstgropar, kolningsgropar och övergivna fäbodar. I Västerbotten har fångstgropar, förhistoriska boplatser och samiska lämningar skadats.

Förbättrad information och ökad kunskap är enligt Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet nyckelfaktorer för att skadorna ska minska.

– Det krävs ett kontinuerligt samarbete i bred samverkan mellan myndigheter, skogsägare och entreprenörer, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

Ett sätt att förbättra kunskapen om skogens kulturmiljöer är också det gemensamma projektet Skog och Historia, där forn- och kulturlämningar inventeras och dokumenteras.

– Vi behöver förutom ökad kunskap om hur skogsbruket undviker skador på fornlämningar också en bättre uppfattning om var våra fornlämningar finns. Mot denna bakgrund är det beklagligt att inventeringsprojektet Skog och Historia nu riskerar att läggas ner på grund av förändringar i arbetsmarknadspolitiken, säger Göran Enander, generaldirektör för Skogsstyrelsen.

Studien bygger på en inventering som genomfördes i tre län under sommaren 2005 av Kalmar läns museum, Värmlands museum och Västerbottens museum. Sammanlagt undersöktes 231 fornlämningar. Av resultat framgår att 38 procent av fornlämningar inom avverkade områden är skadade, vilket är en ökning med 14 procent sedan 1999.

Skogsstyrelsen genomför just nu i samarbete med Riksantikvarieämbetet en landsomfattande studie för att kartlägga skador på fornlämningar över hela landet.

(2006-11-28)