Forskning om de politiska partiernas tillkomst

Vetenskapsrådet har beviljat Karlstads universitet 2,5 miljoner kronor till forskning om de politiska partiernas tillkomst. Studien Från kotterier och associationer till partier och valallianser kommer att fokusera på Värmland och Närke från 1840 fram till 1940.

När det demokratiska genombrottet skedde i Sverige för knappt 100 år sedan etablerades också vårt moderna partisystem. Länge hade man betraktat politiska partier med ganska stor misstänksamhet, de ansågs som kotterier vilka istället för samhällsintresset befrämjade politisk splittring och mer eller mindre obskyra särintressen.

– Omständigheten kan tyckas paradoxal och är därmed veten-skapligt intressant eftersom det, undantaget socialdemokratin, finns väldigt lite av aktuell, historisk forskning kring framväxten av våra moderna politiska partier. I synnerhet gäller detta de olika liberala organisationer som växte fram under 1800-talet och frågan om hur dessa processer gestaltade sig på lokal och regional nivå, säger Martin Åberg, docent i historia vid Karlstads universitet.

Projektet kommer att undersöka de liberala partiorganisationernas rötter och framväxt med tyngdpunkt på utvecklingen i Värmland och Närke. Detta är regioner som erbjuder rika möjligheter till intressanta jämförelser. Där finns både de av Selma Lagerlöf skarpt tecknade bruksmiljöerna med sin patriarkala herrgårdskultur, men också de socialt sett öppnare miljöer som skapades i samband med industrialismens genombrott i och omkring Örebro, som Hjalmar Bergmans Wadköping.

(2006-11-20)