Folkhälsan under jordbruksrevolutionen i stenålderns slutskede

Avhandlingens omslag.

”Du är vad du äter”, brukar det heta. Även om det finns andra faktorer som påverkar hälsa så finns det ett starkt samband mellan vad vi äter och hur vi mår. Avhandlingen Health, cattle and ploughs behandlar hur en agropastoral intensifiering i stenålderns slutskede och bronsålderns början har påverkat människans hälsa.

Den här agropastorala intensifieringen, som benämns den sekundära produktrevolutionen, innebär att fokus har skiftats från att framförallt ha nyttjat boskap för köttet och hudarnas skull, till att primärt ha nyttjat boskapens sekundära produkter, så som mjölk, dragkraft, gödsel och ull. Det innebar att varje djur kunde ge mer näring och material utan att behöva slaktas och att jordar med sämre kvalitet kunde odlas. Det här ledde till en befolkningsökning, men också till ett överskott av produkter som sedermera kunde transporteras och bytas mot andra produkter.

En ökad möjlighet till näring påverkar människans hälsa positivt, vilket kan skönjas i skelettet som högre kroppslängd och låg frekvens av vissa sjukliga förändringar. Ett ökat intag av spannmål ökar däremot risken för karies vilket kan vara både smärtsamt och ge upphov till följdsjukdomar. Ökad befolkningstäthet och ett beskyddande av de egna ägorna kan också innebära en ökad risk för infektionssjukdomar och våld.

Skeletten från Sydsverige från den här tiden visar att kroppslängderna har ökat och att tecken på näringsbrist och sjukdom är få. De visar också på att det finns tendenser att dieten har skilt sig åt mellan människor som är begravda i högstatusgravar och människor som inte har fått en prominent begravning och att frekvensen av karies ökar under den här perioden. Befolkningstätheten, och med den risken för infektioner, tycks ha varit relativt låg. Våldshandlingar tycks däremot ha varit vanligt förekommande och inneburit en för tidig död för många, trots att det fanns möjligheter för vård och omsorg både kort- och långsiktigt för de individer som drabbats.

Anna Tornberg:
Health, cattle and ploughs. Bioarchaeological consequences of the Secondary Products Revolution in southern Sweden, 2300-1100 BCE
Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet
Disputation: 11 maj 2018