Förhistoriskt DNA visar på familjens betydelse

Under vikingatiden låg en stor del av makten och välfärden hos ett antal familjer och grupperingar kring dessa. Så tolkar i alla fall arkeologen Anders Götherstrom de analysresultat av DNA från arkeologiska ben som han har arbetat med under de senaste fem åren. Resultat som leder till denna slutsats redovisar han nu i sin avhandling där han undersökt möjligheterna att använda olika typer av molekylärgenetiska metoder i arkeologisk forskning undersöks.

Anders Götherström har analyserat DNA från kvarlevor på vendel- och vikingatida gravfält i norra Mälardalen. Männen och kvinnorna på de mycket rika gravfälten visar upp ett starkt drag av släktskap, men inte enbart. Det förekommer även lämningar av människor som verkar ha varit genetiskt obesläktade med de andra på gravfälten. Att det förekommer kvinnor och genetiskt obesläktade på gravfälten tolkar Anders Götherström som att familjen var mer social än genetisk till sin karaktär, det viktiga var vem man räknade till familjen, inte vem som var den manliga förstfödda. Resultaten ger en bild av ett samhälle där familjer uppträder som lokala maktkoncentrationer.

Anders Götherström har också analyserat DNA från hästar från samma gravfält och andra samtida kontexter. Resultaten från dessa undersökningar visar att båda hästkönen är representerade i gravar och offermossar samt att de DNA markörer som var lokala innan hästen tämjdes var globala under vendel- och vikingatid. De kriterier man använde när man valde häst var således andra än hästens kön, således fick tanken om den ståtliga hingsten stå tillbaka för andra, kanske mer praktiska egenskaper. Att de genetiska markörerna hade blivit globala på vendel- och vikingatid tolkar Anders Götherström som att hästar förekommit i handel eller som gåvor, i alla fall vad beträffar ston.

Anders Götherström:
Acquired or Inherited Prestige? Molecular studies of family structures and local horses in Central Svealand during the Early Medieval period
Arkeologiska institutionen, Stockholms universitet
Disputation: 26 februari 2001
Opponent: Dr Mark Thomas, University College London, England