Fornminnen läggs ut på Internet

Riksantikvarieämbetet lanserar ett digitalt informationssystem om fornminnen, FMIS, som är åtkomligt via Internet. Informationssystemet tillhandahåller information om landets hittills kända fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar. I systemet kan man söka efter information om äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser, från äldsta stenålder till 1800-1900-tal.

– Systemet kommer avsevärt att förbättra tillgängligheten och effektivisera användningen av fornminnesinformation i samhället, säger Sven Rentzhog, enhetschef på Kulturdataenheten vid Riksantikvarieämbetet.

FMIS kan till exempel underlätta för skogsföretag att ta med fornminnesinformation i sin planering. På det viset kan färre lämningar komma till skada och företagen kan spara tid och pengar. För kommuner kan systemet innebära att de i ett tidigt skede kan använda fornminnesinformation till exempel vid planering av nya bostadsområden.

I dag är fornminnesinformation för Gotland och Skåne sökbar. Informationen kommer att göras tillgänglig länsvis och våren 2006 skall information för hela landet finnas i systemet.

Till att börja med får systemet användas av yrkesverksamma inom samhällsplanering och miljövård. Dessa användare är framförallt länsstyrelser, länsmuseer, kommuner, skogsvårdsstyrelser och Vägverket. De som önskar tillgång till systemet kan vända sig till Riksantikvarieämbetets kulturdataenhet.

På sikt kommer informationen att bli tillgänglig för allmänheten via Internet, men i väntan på det kan intresserade privatpersoner vända sig till Riksantikvarieämbetets analoga Fornminnesregister eller till länsmuseerna i de olika länen för att få hjälp.

(2003-12-28)