Fästning på Gotland byggnadsminne

Regeringen har fastställt skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet Enholmen med batteri Mojner på Gotland.

Batterierna på Enholmen är uppförda på 1850-talet och syftade till att ge svenska fartyg en skyddad tillflyktsort, framförallt under oroligheterna i samband med Krimkriget. Fästningen togs ur bruk 1876 och lades ned 1905.

På Enholmen finns också lämningar efter Karlssvärds skans, som började byggas under sent 1600-tal och stod färdig 1751, men raserades 1788. Till lämningarna hör bl.a. en kalkugn och en f.d. smedja.

Batteri Mojner byggdes 1904 och övergavs före andra världskriget. Båda anläggningarna åskådliggör intressanta skeden i Sveriges historia och är en viktig del av kulturarvet på Gotland.

(2003-12-22)