Forntidens kemi

Vad berättar de forntida fynden som vi har runtomkring oss – tusentals eller hundratals år gamla? Det här är en kemist och naturvetenskapligt skolad ”kulturanalytikers” redogörelse för hur man kan arbeta med forntiden med hjälp av de färdigheter han besitter. Anders G. Nord undersöker hur framställningen av metaller, keramik, glas, färgämnen, läkemedel, krut, byggnadsmaterial med mera har gått till.

Till grund för sina resonemang och slutsatser har han erfarenheter av många egna analyser vid arbetet på Riksantikvarieämbetet men kanske främst från sina litteraturstudier. Nord berättar om vilka metoder som finns och vad analyserna leder fram till. Här kan man läsa om isotopanalyser, material från djur- och växtriket, om järn och forntida mynt. Men också om vilka hot som finns mot kulturföremål ovan jord liksom mot hitintills outgrävda artefakter.

Anders G. Nord är docent i kemi och har under en stor del av sitt yrkesliv arbetat inom kulturvården, bland annat vid Naturhistoriska riksmuseet och Riksantikvarieämbetet. Han har skrivit cirka 200 vetenskapliga artiklar och har gett ut boken Medeltida pigment. Färgen i de gamla kyrkomålningarna.

Anders G. Nord:
Forntidens kemi
Carlsson Bokförlag
Utkom 2023