Försvaret och kalla kriget

Boken Försvaret och kalla kriget är en guide till det svenska försvaret under kalla kriget – det största försvar Sverige någonsin har haft. Det var ett försvar som var påtagligt närvarande i hela landet och som genomsyrade hela samhället.

Hur såg den svenska krigsplanläggningen egentligen ut? Hur skulle mobiliseringen av uppemot en miljon soldater ha fungerat? Hur bedömde Sverige hoten? Och vad hade hänt om kriget verkligen kommit?

Boken är en sammanfattning av det tjugoåriga forskningsprojektet ”Försvaret och det kalla kriget” (FoKK), initierat av Försvarshögskolan, Krigsvetenskapsakademien och Örlogsmannasällskapet. Projektet inleddes efter försvarsbeslutet år 2000, vilket innebar en nedläggning av det stora svenska invasionsförsvaret från det kalla kriget. I det läget framstod det som mycket angeläget att dokumentera och utforska det största försvar Sverige någonsin haft. Projektet avsågs täcka det militära försvaret över hela dess bredd: säkerhetspolitisk grund, strategisk inriktning, operativ verksamhet, taktik och organisation, försvarspolitik och försvarsindustri.

​Mer än femtio böcker har givits ut inom FoKK-projektet, däribland Svenska kärnvapen? och Den stora armén. För att denna kunskapsmassa ska bli lättare tillgänglig för framtida forskare och andra brukare avslutas nu projektet med denna sammanfattande volym som en vägledning till de olika böckerna i serien.

Författarna är ledande forskare och militärer med egen erfarenhet av det svenska försvaret under kalla kriget. ”Deras erfarenheter och kunskaper är värdefulla för Sverige och landets nya roll i Nato”.

Bo Hugemark (redaktör):
Försvaret och kalla kriget
Medströms Bokförlag
Utkom 2024