Miniatyrer av djur och människor på stenåldern

I en ny avhandling undersöks relationer mellan människor och djur i den gropkeramiska kulturen under mellanneolitikum (cirka 3300–2300 f.Kr) i östra Sverige samt på Gotland och Åland. Det görs genom en undersökning av de djurliknande och människoliknandeler figurer som har hittats på många gropkeramiska boplatser i studieområdet och i mindre utsträckning även hanteringen och deponeringen av djur- och människoben. Behandlingen av djurs och människors ben förstås i avhandlingen som ett sätt att hantera ett slags ”varaktigt medvetande” i benen. I flera fall har de också behandlats på likartade sätt.

Flera tydliga skillnader återfinns dock mellan de människoliknande och de djurliknande figurinerna. Förekomsten av anatomiska delar som extremiteter och ögon är ojämnt fördelade bland figurinerna och detta kan inte hänföras till fysiska skillnader mellan människor och djur. Det hävdas i stället att dessa skillnader kan säga oss något om interaktioner mellan människor och djur respektive människor och figuriner.

Förekomsten av ögon hos de människoliknande figurinerna, liksom deras uppåtblickande ansikten, indikerar att de var ”interagerbara” och kunde möta människors blickar. I kontrast till detta har de djurliknande figurinerna utformats utan ögon, något som kan peka på att dessa har förvägrats förmågan att titta tillbaka, kanske som ett sätt att förblinda önskvärda bytesdjur.

Den kronologiska och geografiska fördelningen av figurinerna tyder vidare på att de antropomorfa figurerna representerar en yngre, mer lokalt förankrad tradition som inleddes omkring 2900 f.Kr. Möjligen skulle detta kunna förstås mot bakgrund av vidare samhällsförändringar i Europa under det tredje årtusendet f.Kr., liksom en övergripande ”antropomorfisering” i figurativa framställningar under samma tid.

Tobias Lindström:
Människor, djur och varelser i miniatyr. Flerartliga förbindelser i den gropkeramiska kulturen
Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet
Disputation: 13 juni 2024