Försvinnande runa tyder på förändrat uttal

Genom att kartlägga förekomsten av ett speciellt runtecken kan man också följa hur ett förändrat uttal brett ut sig i de nordiska länderna. Det visar en ny avhandling.

I de nordiska fornspråken fanns två typer av r-ljud, dels det vanliga r-et, som vi har kvar än i dag, dels ett r-ljud som kallas ”palatalt r”. Det senare har genom sammanfall med det vanliga r-et helt försvunnit, men vi vet att det från början varit skilt från det vanliga r-ljudet eftersom det tecknas med en särskild runa, den s.k. yrrunan.

Patrik Larsson har i sitt avhandlingsarbete kartlagt yrrunans användning i nordiska runinskrifter för att därigenom kunna belysa relationen mellan de båda r-ljuden och försöka fastställa när det palatala r-et försvann ur språket. Man kan tydligt se att yrrunan med tiden tappar mark till runan för vanligt r, vilket måste bero på att uttalet av det palatala r-et höll på att ändras.

Det visar sig att det finns en klar regional skillnad; det palatala r-et försvinner mycket tidigare i Västnorden än i Östnorden och lever också kvar längre ju längre österut vi kommer, allra längst i det östligaste landskapet, dvs. Gotland. Man kan i runinskrifternas skiftande beteckningar avläsa en variation i uttalet, vilket är ett tecken på att det skedde en förändring i de nordiska språken. Det ser man t.ex. om man studerar enskilda ristares sätt att återge palatalt r eller närgranskar vilken typ av ljud som föregår det palatala r-et.

Men, vilket Patrik Larsson trycker på hårdare än vad som kanske tidigare gjorts, denna förändring har tagit avsevärd tid – flera hundra år – för att fullbordas. Den tar alltså sin början under vikingatiden men är inte fullt genomförd förrän en bra bit in på medeltiden. Patrik Larsson har i det sammanhanget inspirerats av den språksociologiska forskningen, som genom att studera variation i nutida tal har kunnat visa på samspelet mellan språklig variation och förändring.

Resultaten av Patrik Larssons forskning bidrar förhoppningsvis till att öka kunskapen om hur de nordiska fornspråken varit beskaffade och vilka överväganden och hänsyn man måste ta om man vill kunna beskriva dem på ett rättvisande sätt med hjälp av runinskrifterna.

Patrik Larsson:
Yrrunan. Användning och ljudvärde i nordiska runinskrifter
Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
Disputation: 25 maj 2002
Opponent: lektor Michael Lerche Nielsen, Institut for Navneforskning, Köpenhamn