Från vårdarinneutbildning till hälsohögskola

När Landstinget Skaraborg upphörde 1999 genom att Västra Götalandsregionen bildades avslutades en 100-årig utbildningsepok. Hälsohögskolan inordnades i Högskolan i Skövde och vårdgymnasierna gick över till kommunerna.

Landstingen fick vid sin tillkomst 1863 ansvar för lasaretten i sina län och många sjukhus startade sjuksköterskeutbildning för länets egna behov i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Lidköpings lasarett hade sjuksköterskeskola från 1901. Utbildningen av sjukvårdsbiträden började inte förrän i slutet av 1950-talet, då den uppmuntrades genom statliga bidrag.

Genom den enorma medicinska utvecklingen under senare delen av 1900-talet växte landstingens utbildningsansvar, från praktik- dominerade biträdeskurser till treårigt vårdgymnasium, vilket gav behörighet till högskolestudier. Sjuksköterskeutbildningen blev likställd med annan högskoleutbildning och kunde leda vidare till forskarstudier. Dessutom utbildade landstingen ambulanspersonal, föreståndare för ålderdomshem, barnsköterskor (daghemspersonal), mentalvårds- personal och personal inom omsorgen för funktionshindrade.

Landstingen utbildade främst med tanke på det egna länets behov men även rikskurser anordnades. Det var ett brett utbud och elevantalet i de olika utbildningarna, inklusive sjuksköterskeprogrammet, växte från några hundra till flera tusen, de flesta inom vårdgymnasiet.

Skaraborgs landstings utbildningar liknade i stort sett dem inom andra landsting, eftersom de styrdes av centrala statliga myndigheter som Skolöverstyrelsen och Universitets- och högskoleämbetet, men lokalt verksamma rektorer och vårdlärare satte sin prägel på de olika skolorna och kurserna.

Många av 1960-talets skaraborgspionjärer har bidragit med sina minnen till denna historik, som är rikt illustrerad med foton från bl.a. landstingets informationsbyrås samling i Regionarkivet Mariestad och från olika skolor. Boken ger en bild av ett dynamiskt händelseförlopp i svensk utbildningshistoria, där behovet av teoretiska kunskaper ställts mot kraven i det praktiska sjukvårdsarbetet. Utbildningarna startade i sjukhusvärlden, men har alltmer övergått till att bli ”vanlig” skola.

Beata Losman:
Från vårdarinneutbildning till hälsohögskola. Skaraborgs läns landstings vårdutbildningar
Region- och stadsarkivet Göteborg
108 sidor, häftad, illustrerad
Utkom i december 2000