Identitetsarkeologi i ett maritimt mellanrum

Avhandlingsomslaget

Vems kvarlämnade rekvisita är det egentligen vi studerar när vi undersöker de mossbelupna stenarna i skärgårdarnas virrvarr av kobbar och skär?

De svenska skärgårdarna förknippas ofta med en traditionsbunden allmogekultur som under många sekler levt på jakt och fiske. Men om man undersöker historiska källor och arkeologiska lämningar börjar istället mönster framträda som visar att skärgårdarna i själva verket utgjort ett samhälleligt, socialt och kulturellt dynamiskt mellanrum.

Ämnet studeras i avhandlingen Röster från ingenmansland. En identitetsarkeologi i ett maritimt mellanrum. I skärgården finns spår av möten som visar på historiens föränderlighet och på förekomsten av många olika identiteter. Skärgårdens sociokulturella dynamik förstärks vidare av dess karga, utsatta landskap och av dess läge i utmarken, i ett ingenmansland.

Oscar Törnqvist:
Röster från ingenmansland. En identitetsarkeologi i ett maritimt mellanrum
Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola
Disputation: 20 november 2019