Jordbrukets bebyggelse inventeras

Jordbrukets bebyggelse är kulturhistoriskt värdefull. Riksantikvarieämbetet kommer nu att inventera bebyggelsen i sju församlingar i Syd- och Mellansverige. Inventeringen kommer att ligga till grund för ett nationellt program för hur lantbrukets kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader kan tas tillvara. Inventeringen är en del i det svenska miljömålsarbetet under målet ”Ett rikt odlingslandskap”.

De församlingar som kommer att inventeras är Lysvik i Värmland, Rytterne i Västmanland, Skee i Bohuslän, Virestad i Småland, Stenåsa på Öland samt Örkelljunga och Källstorp/Östra Klagstorp i Skåne. Samtliga församlingar är referensområden för det nationella kulturmiljöövervakningsprogrammet ”Livsmedelspolitikens miljöeffekter”.

Inventeringen inleds under senare delen av september och kommer att pågå till strax efter årsskiftet. Den genomförs dels genom telefonsamtal med ägare till jordbruksfastigheter och dels genom besök på ett urval av gårdar.

Syftet med inventeringarna är att samla in data så att tillståndet för den svenska landsbygdsbebyggelsen kan beskrivas, i synnerhet jordbrukets ekonomibyggnader. Tidigare inventeringar av församlingarna har gjorts 1992 och 1996. Jämförelsematerialet gör det möjligt att beskriva förändringar i bebyggelsen under den tioårsperiod då flera betydelsefulla jordbrukspolitiska förändringar skett.

(2003-10-01)