Karl Johantidens kulturhistoria

Karl Johantiden är i mångt och mycket ett brytningsskede. Efter freden i Kiel och erövringen av Norge år 1814 infaller en lång fredsperiod. Befolkningen växer rekordartat, till stor del en följd av skiftena och ett alltmer rationellt bedrivet jordbruk.

I religiöst avseende utmanas statskyrkan alltmer av olika väckelserörelser, vissa av dem brittiskt influerade. Nationstanken gror och de svenska högskolorna fyller numera fullt ut de bildade klassernas studiebehov. Samtidigt vinner folkbildningssträvandena terräng och vid slutet av perioden stöps skolväsendet om genom 1842 års folkskolestadga.

I politiskt avseende behåller kungamakten med den förre revolutionsgeneralen Jean Baptiste Bernadotte vid tyglarna mycket av makten men liberala strömningar gör sig alltmer gällande, inte minst till följd av pressens allt större inflytande över opinionen.

Karl Johantiden är den sjätte delen av av sammanlagt åtta delar av Signums svenska kulturhistoria, som för från tidig medeltid till idag. Tretton författare behandlar bland annat politik, statistik och samhällsplanering, press, kyrka och tro, skolvärld, jakt, ordspråk, illustrerade barnböcker och minnesalbum.

Tidigare delar i Signums svenska kulturhistoria är Medeltiden som utkom 2004 och nominerades som Årets bok om svensk historia. Renässansen och Stormaktstiden utkom 2005, Frihetstiden år 2006 och Gustavianska tiden förra året.

Jakob Christensson (red):
Signums svenska kulturhistoria. Karl Johantiden
Bokförlaget Signum
Utkom i februari 2008

Nominerad till Årets bok om svensk historia 2008.