KB får inte tillbaka stulen bok

En domstol i Amsterdam har slagit fast att boken Nippon som stulits från Kungliga biblioteket inte ska lämnas tillbaka till Sverige. Riksantikvarieämbetet överklagade en dom från 2019 i nederländsk domstol för att återkräva boken, men andra instansen gick på samma linje som den första och ansåg att det gått för lång tid från det att Sverige fick kännedom om var boken fanns och det att stämningsansökan lämnades in.

I september 2005 genomförde den tyska polisen en husrannsakan på begäran av svenska staten hos en auktionsfirma som hade lagt ut boken till försäljning. Två medarbetare från Kungliga biblioteket deltog i husrannsakan. Domaren anser att det redan då avslöjades för Sverige var boken Nippon fanns. Svenska staten blir nu skyldig att betala motpartens rättegångskostnader med 4 200 euro.

– Riksantikvarieämbetet ifrågasatte den tolkningen eftersom myndigheten inte fick vetskap om var boken fanns förrän den 23 september 2015 då Kungliga biblioteket underrättade oss om var de trodde boken fanns och vem som innehade den. Riksantikvarieämbetet är den enda myndighet som kan väcka den här typen av talan enligt återlämnandedirektivet. Nu gjorde domstolen en annan tolkning och vi måste vänta på en översättning av hela domen till engelska innan vi vet om vi ska överklaga den, säger Riksantikvarieämbetets verksjurist Maria Barkin.

Enligt återlämnandedirektivet som Sverige åberopar ska talan vara väckt inom tre år från den tidpunkt då den återkrävande staten fick kännedom om var den illegalt utförda kulturegendomen fanns. Stämningsansökan lämnades in i februari 2018. Det senaste domen går att överklaga fram till den 6 juli i år och Riksantikvarieämbetet överväger just nu om myndigheten ska gör det.

Det rör sig om boken Nippon, med det fullständiga namnet Archiv zur Beschreibung von Japan und dessen Neben- und Schutzländern. Jezo mit den südlichen Kurilen, Krafto, Koorai und den Liukiu-Inseln, som är skriven av Philipp Franz von Sieboldoch och tryckt i Leyden 1852. Det är ett verk som är unikt och ytterst värdefullt både sett ur ekonomisk och kulturhistorisk synvinkel.

Boken stals från Kungliga biblioteket av den så kallade KB-mannen innan den år 2003 köptes av en nederländsk bokhandlare från ett auktionshus utomlands. Bokhandlaren säger sig ha köpt boken i god tro och även erbjudit sig att sälja tillbaka boken till Sverige.

(2021-04-13)

Se även Stulna KB-boken lämnas inte tillbaka (2019-01-17)