Kulturmiljöbidrag till 24 ideella organisationer

Museibanornas riksorganisation är en de 24 bidragsmottagarna. Foto: Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik

Museibanornas riksorganisation är en de 24 bidragsmottagarna. Foto: Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik

Riksantikvarieämbetet fördelar varje år bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet, som bidrar till människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön. I år får 24 organisationer dela på 4,75 miljoner kronor i bidrag.

Hundratusentals människor i Sverige är ideellt engagerade i kulturarvet. De bidrar till att en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas.

Riksantikvarieämbetets bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet finns för att stödja och utveckla detta frivilliga engagemang. Totalt sökte 29 organisationer medel från årets anslag på 4,75 miljoner. 24 av dessa beviljas bidrag 2023, varav många är återkommande år efter år.

För att få möjlighet att ta del av bidraget ska organisationerna uppfylla vissa kriterier. Det som väger tyngst är att organisationen är demokratiskt byggd och bidrar till människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön samt främjar att en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas. Stor vikt läggs också vid medlemsantal och organisationens arbete att värva nya medlemmar.

En nykomling på årets lista över bidragsmottagare är den nybildade Stiftelsen Maritimt kulturarv, som fått etableringsbidrag. Stiftelsen ska ägna sig åt att arbeta för en bättre lagstiftning för det flytande maritima kulturarvet som idag inte har någon struktur för bevarande. Den fokuserar också på kulturhistoriskt intressanta fartyg som är i drift, och ska bland annat stödja forskning och utbildning kring dessa.

Bland de fem sökande i år som inte beviljats bidrag finns bland annat aktörer som inte har en riksomfattande verksamhet, och heller inte har kulturmiljöområdet som huvudsaklig inriktning, till exempel lokala hembygdsföreningar och arbetslivsmuseer som sökt bidrag för olika vård- och byggprojekt. För sådana aktörer finns andra bidrag att söka.

Så fördelades årets bidrag:
Sveriges Hembygdsförbund, 1 800 000 kronor
Svenska byggnadsvårdsföreningen, 850 000
ArbetSam, 610 000
ICOMOS, 160 000
Svenska industriminnesföreningen, 120 000
Europa Nostra, 100 000
Förbundet Svensk fäbodkultur och utmarksbruk, 100 000
Museibanornas Riksorganisation, 80 000
Järnvägshistoriska Riksförbundet, 80 000
Skogshistoriska sällskapet, 70 000
Stiftelsen Gaaltije, 70 000
Sveriges Ångbåtsförening, 70 000
Båthistoriska Riksförbundet, BHRF, 70 000
Svensk flyghistorisk förening, 60 000
Svenska Spårvägssällskapet, 60 000
Motorhistoriska Riksförbundet, 60 000
Renoveringsraseriet, 60 000
Scandinavian Society for Prehistoric Art, 60 000
Sveriges Segelfartygsförbund, 50 000
Berättarnätet Kronoberg, 50 000
Stiftelsen Maritimt kulturarv, 50 000
Sveriges Grafiska Museers Samarbetsråd, 40 000
Vagnhistoriska sällskapet, 40 000
Kulturarv utan Gränser, 40 000

(2023-03-22)

Se även Kulturmiljöorganisationer får dela på 4,75 miljoner (2022-03-26)