Kulturmiljöer får 260 miljoner i stöd

Kulturens Östarp i Skåne. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

En av årets insatser är bildandet av kulturreservatet Kulturens Östarp i Skåne. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Riksantikvarieämbetet fördelar 260,7 miljoner kronor i stöd till landets kulturmiljöer. Det statliga anslaget ska uppnå största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön, och bidra till att uppfylla de nationella målen för kulturmiljöarbetet.

– Det finns en mångfald av kulturmiljöer som väcker stort engagemang. Därför är vi glada att kunna fördela ekonomiskt stöd till arbetet med att bevara och tillgängliggöra kulturarv. Vi ser även att stödet skapar mervärden genom att det främjar regional utveckling och sysselsättning i hela landet, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Den större delen av anslaget fördelas via länsstyrelserna, men Riksantikvarieämbetet reserverar 23,6 miljoner kronor för senare fördelning. I denna summa ingår bland annat medel för konservering av arkeologiska föremål, inlösen eller hittelön för fornfynd och för olika typer av intrångsersättningar.

Riksantikvarieämbetet reserverar också medel för projekt som särskilt utpekade av regeringen. I år ska till exempel 4 miljoner kronor användas för bidrag till världsarvssamordning och stärka det lokala och regionala genomförandet av den nationella världsarvsstrategin.

Bland årets insatser märks bildandet av kulturreservatet Kulturens Östarp i Skåne och länsstyrelserna i Blekinge och Skåne får också medel för arkeologiska undersökningar vid bostadsbyggande. På Gotland tilldelas länsstyrelsen medel för att restaurering av Bara kyrkoruin.

När det gäller medel för konservering av arkeologiskt material har det reserverats medel för konservering av de nyupptäckta båtgravarna i Gamla Uppsala, glasmaterial från den medeltida staden Lödöse samt av en silverskatt upphittad i Viggbyholm i Täby.

Mest pengar går till Västra Götalands län (22,8 mkr), Skåne län (16,4 mkr), Stockholms län (16,2 mkr) och Dalarnas län (13,7 mkr).

(2021-02-21)