Kulturmiljövård får 237 miljoner

Riksantikvarieämbetet har nu fördelat årets anslag för bidrag till kulturmiljövård till länsstyrelserna. Sammanlagt rör det sig om 237 miljoner kronor.

Varje år fördelar Riksantikvarieämbetet bidrag till kulturmiljövård till länen. Det totala anslaget är i år på närmare 258 miljoner kronor, vilket är i nivå med förra årets anslag. I denna första fördelning betalas 237 miljoner kronor ut. Ytterligare medel kommer att fördelas senare under året, bland annat fyra miljoner kronor till arbetslivsmuseer.

– Anslaget blir ett allt viktigare stöd för länens tillväxt. Det är positivt att så många ser kulturarvet som en tillgång för den regionala utvecklingen. En del av anslaget används också för akuta åtgärder när samhällets kulturvärden skadas vid naturkatastrofer, som till exempel vid stormarna Gudrun och Per, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

Kulturmiljövårdsbidraget ges i huvudsak som en klumpsumma till länsstyrelserna, vilka själva får bestämma hur pengarna ska fördelas mellan de insatser och projekt som de begärt pengar för. Bidraget ska användas till länens insatser inom kunskapsunderlag, vård, information, fysiskt tillgängliggörande och arkeologi.

En del av medlen är dock öronmärkta för prioriterade ändamål under 2007. Sådana projekt är till exempel det moderna samhällets kulturarv och det skogliga kulturarvet. Bidraget till arkeologiska rapporter, fjällinventering, arkeologisk undersökning vid bostadsbyggande och åtgärder efter stormen Gudrun får inte heller användas till andra ändamål.

(2007-02-07)