Kustbor och det materiella arvet 1700–1900

I Niklas Huldéns avhandling i nordisk etnologi, Kustbor och det materiella arvet, undersöks kulturell anpassning bland kust- och skärgårdsbor i sydvästra Finlands och Ålands skärgård. Olika skärgårdsområden jämförs med varandra för att identifiera regionala skillnader och tidsmässiga förändringar under två århundraden 1700–1900. Undersökningen baseras på 315 bouppteckningar som transkriberats och delvis preparerats för databehandling.

Huvudmålet är att undersöka skillnader i den egendom och det redskapsbestånd som använts i de lokala näringarna. Speciellt koncentrerar sig undersökningen på upptecknad egendom med koppling till jordbruk, boskapsskötsel, fiske och jakt. Även sjöfart och hantverksredskap behandlas kort. Den källkritiska aspekten på ett bouppteckningsmaterial diskuteras genom hela avhandlingen. Ytterligare söker avhandlingen efter metodiska grepp för att behandla källmaterialet baserat på såväl kvantitativ som kvalitativ grund.

Egendomen i bouppteckningarna ger en god bild av hur invånarna i undersökningsområdet anpassat sina näringar utgående från skilda miljömässiga förhållanden. Utvecklingen över tid är svårare att skönja eftersom källmaterialet – bouppteckningarna – ändrar karaktär under århundradenas lopp.

Niklas Huldén:
Kustbor och det materiella arvet. Upptecknad egendom som indikator för kulturell anpassning i sydvästra Finlands skärgård 1700–1900
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Åbo Akademi
Disputation: 18 maj 2018