Kyrkornas Lund

Kyrkornas Lund - omslag

Under medeltiden fanns det 22 socknar med kyrkor och flera kloster i Lund – fler än i någon annan nordisk stad. Boken Kyrkornas Lund berättar om den kyrkliga arkitekturen som så starkt präglade den tidens Lund, och om arkitektoniska delar från kyrkorna som samlats in vid Kulturens arkeologiska undersökningar.

Vid återkommande arkeologiska undersökningar har flera kyrkor kunnat utforskas i större eller mindre omfattning. Några av de kyrkor som vi vet har funnits har ännu inte påträffats.

Kulturen har genom åren samlat in arkitektoniska delar från kyrkorna, som Kulturens arkeologer grävt fram. Det kan exempelvis vara kapitäl, kolonnbaser, kvaderstenar som ingått i kyrkornas murar, delar av friser och så vidare, som berättar om hur de olika kyrkorna kan ha sett ut. Det är de detaljerna som gett inspiration till att skriva om kyrkornas arkitektur. Några av fynden kan man se i Kulturens utställning Metropolis – Lund på medeltiden.

Ute på Kulturens område kan man se delar av ruinen efter S:ta Maria minors kyrka som låg vid Botulfsplatsen. Kyrkan upptäcktes vid grävningsarbeten i början av 1900-talet. Ruinens stenar märktes upp och flyttades till Kulturen, där den murades upp igen.

På Kulturen finns också en arkeologisk trädgård som kallas Lapidariet efter det latinska ordet för sten – lapidus. I trädgården kan man se arkitektoniska detaljer från några av Lunds medeltida kyrkor och kloster. På flera ställen på Kulturens område har sten som samlats in från Lunds medeltida kyrkor murats upp i väggpartier, som i gångtunneln under Adelgatan och murarna vid det lilla torget. På Kulturens magasin finns ytterligare arkitekturelement sparade.

Bokens författare Gunilla Gardelin arbetar idag som kulturmiljöutvecklare på Kulturen, men har en bakgrund som historisk arkeolog.

Gunilla Gardelin:
Kyrkornas Lund
Kulturen
Utkom 2015