Landets utbildningar i arkeologi granskade

God kvalitet, engagerade studenter och många doktorander. Det kännetecknar arkeologiutbildningarna vid landets högskolor och universitet. Men det finns vissa generella problem. Många studenter tycker att kraven är för låga och otydliga. Samtidigt tycker lärarna att studenternas förkunskaper har försämrats.

Högskoleverket har granskat kvaliteten på landets arkeologiutbildningar. I granskningen ingår Göteborgs universitet, Högskolan i Kalmar, Högskolan på Gotland, Lunds universitet, Mitthögskolan, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet och Uppsala universitet. Huvudintrycket är positivt och samtliga lärosäten får godkänt. Men det finns generella kvalitetsproblem som lärosätena bör ta itu med.

Ett problem är att många studenter tycker att kurskraven är för låga och otydliga. Studenterna vittnar också om att kraven ibland ändras utifrån deras resultat så att fler blir godkända.

Samtidigt upplever lärarna att studenternas förkunskaper har försämrats. Det gäller framför allt deras skrivkunskaper och förmåga att läsa böcker på andra nordiska språk. Högskoleverkets bedömargrupp har också märkt att litteraturen ibland anpassas till vad studenterna anser är lättläst.

Högskoleverkets bedömargrupp uppmanar högskolorna att inte låta resurstilldelningssystemet, som bland annat grundar sig på antalet godkända studenter, bidra till att kraven sänks. Studenterna har rätt att i förväg få veta vad som krävs av dem och dessa krav måste ligga fast.

Arkeologi är ett ämne som lockar många doktorander. Men långt ifrån alla har doktorandtjänst utan finansierar sin forskarutbildning på annat sätt, till exempel med studiemedel. Tyvärr är antalet doktorander vid många institutioner för stort i förhållande till antalet handledare. Det ger doktoranderna dåliga förutsättningar. De får svårt att bli klara inom utsatt tid (fyra år) och får inte det stöd som de behöver. Högskoleverket uppmanar högskolorna att skapa en bättre balans mellan antalet forskarstuderande och handledare.

(2003-02-12)