Lära historia genom källor

Avhandlingsomslaget

Avhandlingen Lära historia genom källor handlar om vad det innebär för elever i olika åldrar att lära sig historisk källtolkning och hur undervisning kan organiseras för att stötta det lärandet. Författaren argumenterar för att historiskt källarbete är en viktig ingång till att förstå historia som ett tolkande och undersökande ämne. Traditionellt har historiska källmaterial framförallt använts som belägg för historiska slutsatser, vilket så klart är viktigt, men Patrik Johansson anser att de är minst lika viktiga i de inledande delarna av historiskt undersökningsarbete – när man ställer frågor eller synliggör historiska problem. I det historiska källarbetet är elevers erfarenheter och föreställningar viktiga utgångspunkter för att kvalificera historiemedvetandet.

Avhandlingen formulerar hypoteser av vad det är elever måste få syn på och skilja ut för att lära sig källtolkning. De yngsta eleverna måste bland annat lära sig göra skillnad på historiska berättelser och fiktiva berättelser, medan gymnasieeleverna måste lära sig skilja på historiska perspektiv och samtidsperspektiv. En del som kan vara särskilt intressant för lärare är sju designprinciper för hur en undervisningspraktik som kretsar kring källtolkningsarbete kan organiseras. Principerna handlar bland annat om hur källor kan väljas, ut, hur historiskt undersökningsarbete kan motiveras genom källor och hur lärare kan modellera kunnandet att tolka källor.

– Jag hoppas att avhandlingen ska bli användbar för lärare och forskare i historiedidaktik. Historiska källmaterial bör få en mer central plats i historieundervisningen dels för att öva källtolkning men också för att de erbjuder ingångar till övrigt historiskt lärande, säger Patrik Johansson och fortsätter:

– Förhoppningsvis kan lärare bli inspirerade att i högre utsträckning använda historiska källmaterial i undervisningen – i stort och smått. Forskare hoppas jag ska fortsätta undersöka källors funktion i historiskt lärande – kanske främst i undervisningsutvecklande forskning. Det går att testa undervisningsdesigner som kretsar runt källarbete, utforska källors funktion i historiskt lärande eller undersöka relationer mellan historievetenskap och historieundervisning.

Patrik Johansson:
Lära historia genom källor. Undervisning och lärande av historisk källtolkning i grundskolan och gymnasieskolan
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet
Disputation: 11 oktober 2019