Lust & Last

Nationalmuseum
24 mars – 14 augusti 2011

Med över tvåhundra verk från 1500-talet fram till vår egen tid speglas hur synen på sexualitet, dygd och moral förändrats under tidernas lopp. Till utställningen har ett flertal samtida konstverk lånats in, för att bryta det äldre och traditionellt manliga betraktarperspektivet.

Ett av utställningens centrala teman är begreppet dygd. I äldre tiders allegorier och bibliska motiv samsas sedelärande berättelser med ett erotiskt innehåll. Det syndiga motivet möjliggjordes just genom sensmoralen i den skildrade berättelsen, som varnade för konsekvenserna av ett syndigt liv.

Stora delar av konsten som visas i utställningen var från början inte tänkt att hänga i en offentlig miljö. Det rör sig dels om illustrationer till brevkorrespondensen mellan konstnärerna Johan Tobias Sergel och Carl August Ehrensvärd, dels om konstverk som Martin van Meytens Knäböjande nunna som förvarades i mannens privata rum. För museipersonalen i de första offentliga konstmuseerna uppstod problematiken att visa erotiskt eller sexuellt laddad konst för en publik. Från 1800-talets museer kan vi se rent moraliserande inslag, där till exempel antika skulpturer fick specialtillverkade fikonlöv som dolde deras könsdelar.

Utställningens grund bygger på konst som finns i Nationalmuseums samlingar. Det rör sig om måleri, teckning och grafik från 1500-talet fram till sekelskiftet 1900, men även konsthantverk och design från medeltiden fram till idag. Konsten som faller under Nationalmuseums samlingsområden domineras av manliga konstnärer och har i hög grad styrts av ett manligt betraktarperspektiv. Men även om äldre tiders konst förblir dominerade av män, ändras betraktarperspektiven med varje tid och kontext. Genom inlån av samtidskonst som på olika sätt diskuterar den manliga blicken, vad och vem som är subjekt respektive objekt i den erotiska konsten, vill vi erbjuda flera olika betraktarperspektiv även på det äldre materialet.

”Utställningen gör inte anspråk på att avgöra vad som är rätt eller fel, utan ska uppmuntra till egen tolkning av begreppen lust och last. Lust & Last ger inte en heltäckande bild av hur erotik och sexualitet skildrats i konsten. Nedslagen ger däremot en bild av vilka normer som rått i olika tider och hur de på olika sätt”, skriver Nationalmuseum.