Många museer utsätts för påverkan av politiker

Entrén till Norrköpings stadsmuseum. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag

Norrköpings stadsmuseum. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag

Vart fjärde museum har blivit utsatt för påverkan från politiker eller tjänstemän. Museichefer vittnar om att övertramp förekommer och att okunskapen om museilagen är utbredd. Särskilt utsatta är de museer som har regioner och kommuner som huvudmän. Det framgår av Riksförbundet Sveriges Museers rapport om armlängds avstånd inom museiområdet.

Museilagen kom år 2017 för att stärka museernas roll och frihet som kunskapsförmedlare och förvaltare av vårt gemensamma kulturarv. Rapporten från Sveriges Museer visar att museilagens syfte inte uppfylls av politikerna.

– En uppmärksammad händelse är då Sverigedemokraternas ordförande i Norrköping polisanmälde stadsmuseet i Norrköping den 13 februari 2020, avseende ett pressklipp i utställningen Medlöperi och Motstånd. Men det finns även andra exempel där museichefer har vittnat om svårigheten med armlängds avstånd mellan politikerna och museerna, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare för Sveriges Museer.

Museiprofessionalitet är enligt museilagen grunden för museernas trovärdighet. 77 procent av de svarande omfattas av lagen, men hela 86 procent anser att i synnerhet paragraf fem, om armlängds avstånd, är viktig för fortsatt förtroende för museerna bland allmänheten.

En fjärdedel av museicheferna har blivit utsatta för påverkan eller försök till påverkan. Bland regionala och kommunala museer har en dryg tredjedel blivit utsatta för försök till påverkan.
Konstmuseer är sedan tidigare särskilt utsatta men allt fler vittnesmål om påverkan kommer också från kulturhistoriska museer. Tio procent av museicheferna har behövt referera till museilagen för att försvara professionella val.

Rapporten betonar behovet av tydliga styrdokument mellan huvudmännen och museerna samt utbildning om museilagen för högre tjänstemän och politiker.

– Det osäkra politiska läget som vi befinner oss i visar hur snabbt det politiska landskapet kan ändras. Det gör det extra viktigt att museilagens armlängds avstånd uppfylls. Nu måste det på allvar diskuteras kontrollsystem som säkrar styrdokument som uppfyller armlängds avstånd och utbildning för museer som har politisk tillsatt styrelse, avslutar Jeanette Gustafsdotter.

(2021-07-05)