Medeltida vrakfynd i Riddarfjärden

I Riddarfjärden i Stockholm, nedbäddat i bottenlagren på tio meters djup, har ett vrak från slutet av 1300-talet påträffats. Statens maritima museers arkeologer upptäckte vraket under senhösten i samband med undersökningar inför Citybanans planerade tågtunnel. Dateringen av vraket har gjorts med hjälp av kol 14-metoden. Slutsatsen är att fartyget är byggt så tidigt som mellan 1350 och 1370 och har sjunkit någon gång på 1390-talet.

Fynd av fartyg från 1300-talet är i sig mycket ovanliga, inte minst i Stockholm. Hittills har de uteslutande påträffats på land. Det har i dessa fall rört sig om utrangerade fartyg lagda som grundförstärkningar under bebyggelse eller som utfyllnad i grunda vattenområden. Förutsättningarna att hitta välbevarade rester av lasten och utrustningen är betydligt bättre i det här fallet eftersom det kan handla om ett förlist fartyg.

Endast de delar av vraket som sticker fram ur bottensedimenten har hittills undersökts. Skrovet är lagat med en bit läder som spikats fast över en spricka i skrovet, vilket tyder på att fartyget varit väl använt och slitet då det förliste.

Under hösten och vintern 2005 påbörjades undersökningarna av botten mellan Riddarholmen och Söder Mälarstrand inför Banverkets projektering av Citybanans planerade tågtunnel. Den första etappen har omfattat ett undersökningsområde på 43 500 kvadratmeter. Planering pågår nu tillsammans med Banverket inför länsstyrelsens beslut om eventuella fortsatta undersökningar.

(2006-03-02)